Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/431/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany UCHWA?Y NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ul. Soko??a, tor??w kolejowych, ul. Fryde-ryka Chopina oraz granic miasta Leszna.

UCHWA?A NR XXVIII/431/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany UCHWA?Y NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ul. Soko??a, tor??w kolejowych, ul. Fryde-ryka Chopina oraz granic miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 431
Numer sesji: 28
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/431/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryde-ryka Chopina oraz granic miasta Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-nym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W treści UCHWAŁY NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna, wprowadza się dodatkowy § 6 o na-stępującym brzmieniu: „§ 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Cho-pina oraz granic miasta Leszna nastąpi oddzielnie dla obszarów oznaczonych w załączniku graficznym symbolami A i B.”.

§ 2. Zmienia się załącznik graficzny do UCHWAŁY NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie w rejonie ul. Soko-ła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna w zakresie i przedmiocie określonym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/431/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 rokuDnia 30 grudnia 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła UCHWAŁĘ NR XXXVIII/464/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Frydery-ka Chopina oraz granic miasta Leszna, po czym zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzono procedurę planistyczną.
W wyniku ogłoszenia w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogło-szeń urzędu, mieszkańcy otrzymali możliwość złożenia wniosków w sprawie opra-cowywanego planu. Następnie powiadomiono instytucje i organy odpowiedzialne za opiniowanie i uzgadnianie dokumentu. Projekt planu, sporządzony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych jego uchwalenia, poddano procedurze uzgodnień. Na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne uzyskano zgodę Ministra Środowiska.
W ten sposób projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przygotowano do wyłożenia do publicznego wglądu.

Przed skierowaniem dokumentu do konsultacji społecznych wykonano szereg analiz urbanistycznych. Sporządzony projekt stanowi docelowy model struktury funkcjonalno-przestrzennej na blisko sześćsethektarowym terenie, dotychczas w większości użytkowanym rolniczo i wolnym od zabudowy. Tereny zurbanizowane stanowią niewielki odsetek obszaru i są zlokalizowane po wschodniej stronie ulicy Henrykowskiej i w części wschodniej ulicy Dożynkowej. Dziesiątą część obszaru stanowią ogrody działkowe zlokalizowane po północnej stronie ulicy Dożynkowej i przylegające do torów kolejowych (od strony wschodniej i zachodniej) oraz do wiaduktu (od strony północnej).
Ogrody działkowe, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, w nowym planie zachowują swoją dotychczasową funkcję. W studium ustalono, że dominującą funkcją dla niezurbanizowanego terenu, położonego na południe od ulicy Dożynkowej, będzie zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna. Obszar przeznaczono pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usług, z dominacją zabudowy mieszkaniowej, usług rekreacji i terenów zielonych z zakazem lokalizacji obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i handlu hurtowego (obszar 3, strefa X). Część południowo-wschodnia to docelowo tereny zieleni, sportu i rekreacji (obszar 3, strefa XI). Projekt planu miejscowego sporządzono zgodnie z powyższymi ustaleniami studium.
W projekcie planu, procedowanym na podstawie UCHWAŁY NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku, uwzględniono „Program Zago-spodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla miasta Lesz-na – koncepcję rozwoju i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej dla miasta Leszna”. Zakres zrealizowanych dotychczas prac planistycznych pozwolił na ukształtowanie przestrzeni, uwzględniające założenia tego programu.


Szacunkowa chłonność całego obszaru opracowania planu wynosi ca 20 tysięcy mieszkańców, co – biorąc pod uwagę wskaźniki demograficzne z ostatniej dekady – stanowi program rozwoju miasta na ponad sto lat, przy założeniu, że roz-wój struktur osadniczych odbywałby się wyłącznie na tym obszarze. Aby planowana zabudowa mieszkaniowa nie była obszarem dysfunkcyjnym, konieczne jest zlokalizowanie usług oraz połączeń drogowych z centrum miasta i siecią głównych ciągów komunikacyjnych oraz pełne uzbrojenie terenu.
Nie bez znaczenia jest fakt, że obecnie, w związku z UCHWAŁĄ NR VI/82/2011 Ra-dy Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku, trwają prace urbanistyczne nad pla-nem dla dwustuhektarowego niezabudowanego terenu w Lesznie w rejonie ul. Antonińskiej, Adama Mickiewicza, Niepodległości, Studziennej, ks. Jerzego Popiełuszki, Osieckiej i torów kolejowych. Teren ten, pod względem dostępności do infrastruktury technicznej, jest korzystniej zlokalizowany niż obszar w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta, z uwagi na położenie przy głównych ciągach komunikacyjnych, tj. Al. Konstytucji 3 Maja, ul. ks. Jerzego Popiełuszki i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Oznacza to, że koszty rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej na północnym terenie Leszna mogą być niższe niż w przypadku obszaru południowego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna, gdzie lokalizacja no-wej zabudowy wiąże się z budową infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu w za-sadzie od podstaw.


Uwzględniając powyższe uwarunkowania lokalizacyjne i prognozowane skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna, proponuje się opraco-wanie planu w dwóch etapach. Uchwalenie dokumentu nastąpi oddzielnie dla obszarów oznaczonych w załączniku graficznym symbolami A i B – w pierwszej kolejności dla obszaru A.

Obszar A, zlokalizowany w rejonie ulic Dożynkowej i Henrykowskiej, od połu-dnia przylega do zaplanowanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-wania przestrzennego Leszna drogi głównej, łączącej Zaborowo ze Strzyżewicami w kierunku wschód-zachód. W ten sposób nowo projektowana droga wraz z ulicą Do-żynkową, zapewnią podstawową obsługę komunikacyjną terenu oraz stref przylega-jących o zbliżonym znaczeniu funkcjonalnym. Ponadto nowe połączenie w kierun-ku wschód-zachód będzie dodatkowo sprawnym rozwiązaniem komunikacyjnym między Lesznem a gminą Święciechowa w zakresie obsługi zabudowy mieszkaniowej na obszarach obu gmin w miejscach, gdzie granice administracyjne nie pokrywają się z granicami obszarów funkcjonalnych (w tej chwili jedyne połącze-nie międzygminne stanowi ulica Szybowników). Droga ta stanowi granicę południową obszaru A.

Nie bez znaczenia dla ustalenia granic nowych jednostek urbanistycznych (A i B) jest struktura własnościowa terenu. W granicach obszaru A stosunkowo niewielki odsetek nieruchomości jest własnością prywatną, co pozwala założyć, że uzbrojenie nowego terenu w sieć drogową i infrastrukturę techniczną będzie skutecznie realizowane ze środków pochodzących bezpośrednio, lub w formie późniejszej rekompensaty, ze sprzedaży nieruchomości komunalnych na cele budowlane. Taki system może zagwarantować odpowiedni standard inwestycyjny bez nadmiernego obciążenia budżetu, a w konsekwencji wpłynąć korzystnie na ład przestrzenny tej części miasta.

Obszar B jest położony w znacznym oddaleniu od istniejącej infrastruktury. Większość terenów w tym obszarze stanowi własność prywatną, co w wyniku ustale-nia w planie miejscowym terenów dla realizacji inwestycji publicznych, wiąże się z obowiązkiem wykupu nieruchomości. W takiej sytuacji łączne wydatki miasta na wy-kupy gruntów i budowę dróg i infrastruktury, przekroczyłyby wielokrotnie możliwości budżetowe Leszna, a osiągnięty efekt rozproszenia zabudowy skutkowałby zaburze-niem ładu przestrzennego. W hierarchii wartości społecznych ład przestrzenny nabiera rosnącego znaczenia. Staje się bowiem w coraz większym stopniu niezbywalnym elementem jakości życia i środowiska, a także efektywności gospodarowania. Wobec wszelkich zaburzeń ładu przestrzennego egzekucja tzw. renty planistycznej staje się wyraźnie utrudniona i w konsekwencji może prowadzić do zwielokrotnienia kosztów uzbrojenia terenu.


Uwzględniając powyższe niniejsza uchwała ma na celu racjonalizację proce-sów przestrzennych, zapoczątkowanych UCHWAŁĄ NR XXXVIII/464/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Sokoła, torów kolejowych, ul. Fryderyka Chopina oraz granic miasta Leszna. Prace nad ca-łym sześćsethektarowym terenem pozwoliły na stworzenie docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, uwzględniającego między innymi „Program Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla miasta Leszna”. Podstawowym celem zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą jest osiągnięcie ekonomicznej efektywności planu miejscowego. Ustalona kolejność realizacji planu dla obszarów A i B oraz wielkość i kształt jednostek urbanistycznych, odpowiadają potrzebom rozwojowym Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.