Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/430/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

UCHWA?A NR XXVIII/430/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: przyst?pienia do sporz?dzania zmiany studium uwarunko-wa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Numer uchwa??y: 430
Numer sesji: 28
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/430/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zwanej dalej zmianą studium.

§ 2.
Granice terenu objętego zmianą studium naniesiono na rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, wykonanym w skali 1:10000 w pomniejszeniu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.
W zmianie studium zostaną określone w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, kra-jobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znacze-niu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znacze-niu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.);
14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospoda-rowania występujących w gminie.
17) obszary lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych, związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Leszna dla poszczególnych terenów wskazanych w załączniku graficz-nym, może nastąpić etapami.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVIII/430/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunko-wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.
W celu określenia nowej polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospo-darowania przestrzennego, dla pięciu obszarów wyznaczonych w załączniku graficznym, przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna. W trakcie sporządzania zmiany zostaną wykonane analizy urbanistyczne dla poszczególnych obszarów, w wyniku których zostaną wyznaczone nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego.

Obszar położony w Gronowie, w rejonie linii kolejowej Leszno-Ostrów, ulicy Osieckiej, cmentarza i granic miasta, użytkowany rolniczo, przeznaczony w obowią-zującym studium pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną i lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usług, z dominacją zabudowy mieszkaniowej, usług rekreacji i tere-nów zielonych oraz z zakazem lokalizacji obiektów produkcyjnych, baz składów, ma-gazynów i handlu hurtowego (obszar 8, strefa X) oraz w części południowo-wschodniej pod ogrody działkowe (obszar 8, tereny ZO), będzie przedmiotem analiz urbanistycznych pod kątem uzupełnienia istniejącej struktury funkcjonalnej miasta o terenu produkcyjno-usługowe. Ogrody działkowe, zgodnie z przepisami o rodzinnych ogrodach działkowych, w nowym studium zachowają swoją do-tychczasową funkcję.

Przeznaczenie obszaru położonego przy wschodniej granicy miasta, oznaczo-nego w obowiązującym studium jako KS – droga klasy ekspresowej, z uwagi na ustaloną docelową lokalizację drogi S-5 po zachodniej stronie miasta, w wyniku zmiany studium zostanie skorygowane na KG – kierunek przebiegu głównych dróg publicznych.

Obszar położony po północnej stronie ulicy Zacisze, na którym zlokalizowane jest gospodarstwo ogrodnicze, w obowiązującym studium przeznaczony jest pod funkcję ZP – parki miejskie. Dnia 20 września 2012 roku dla tego terenu Rada Miej-ska Leszna podjęła UCHWAŁĘ NR XX/322/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Podwale” w Lesznie. Zgodnie z ustaleniami studium, w planie miejscowym istniejące gospodarstwo przeznaczono pod tereny parku miejskiego z istniejącymi terenami upraw ogrodniczych. Jednocześnie plan ustalił na tym terenie zakaz realizacji nowej zabudowy i rozbudowy istniejących budynków.
Z takimi ograniczeniami nie zgadza się właściciel terenu, który złożył wniosek w sprawie zmiany ustaleń planu miejscowego. Sporządzenie zmiany planu nie jest możliwe bez wcześniejszej zmiany ustaleń studium, dlatego teren ten będzie przed-miotem analiz urbanistycznych, w wyniku których zostaną wyznaczone nowe kierunki rozwoju terenu.

W granicach terenów, oznaczonych w studium symbolem KK – tereny kolejowe, te-reny zamknięte, przebiega linia kolejowa E 59. W wyniku modernizacji tej linii nastąpi oddzielenie szlaku kolejowego od terenów komercyjnych, co daje możliwość ustalenia nowego przeznaczenia dla oddzielonych terenów i przyłączenia ich do miejskich struktur funkcjonalnych. Szacuje się, że nowe przeznaczenie zostanie ustalone dla terenów o powierzchni kilkudziesięciu hektarów.
Zmiana studium w tym przedmiocie dotyczy również terenu położonego przy nie-czynnym fragmencie linii Zbąszyń-Leszno-Ostrów, w sąsiedztwie strefy VI – strefy produkcyjno-usługowo-technicznej, przeznaczonej na lokowanie obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów, handlu hurtowego i innych obiektów handlowych (przede wszystkim terenochłonnych), terminali, obiektów technicznej obsługi miasta, uciążliwego rzemiosła. Zmianą objęto całą strefę z uwagi na potrzebę rozwiązania obsługi komunikacyjnej terenu w uzgodnieniu z gminą Lipno.

Zmiana studium zostanie sporządzona przy uwzględnieniu ustaleń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Planu Zagospodarowania Prze-strzennego Województwa Wielkopolskiego oraz Strategii Rozwoju Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.