Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/429/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia ??Programu ochrony ??rodowiska przed ha??asem dla miasta Leszna?.

UCHWA?A NR XXVIII/429/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia ??Programu ochrony ??rodowiska przed ha??asem dla miasta Leszna?.

Numer uchwa??y: 429
Numer sesji: 28
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXVIII/429/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

Na podstawie art. 84 ust. 1, art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) w związku z art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.595) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/429/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie: uchwalenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami) programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.
Podstawą opracowania Programu są mapy akustyczne sporządzone w 2012 r. dla dróg krajowych na terenie miasta Leszna, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów. Z uwagi na występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu Programem objęto odcinki dróg krajowych nr 5 i nr 12, a także odcinek linii kolejowej nr 271 oraz dokonano oceny stanu klimatu akustycznego na obszarze Leszna w odniesieniu do wyników pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu realizowanych w przestrzeni ostatnich lat na terenie miasta.

Przedmiotowe opracowanie wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać Program ochrony środowiska przed hałasem ( Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498). Podstawowym celem Programu jest wskazanie działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia społeczeństwa. Ponadto w Programie podano koszty jednostkowe poszczególnych działań naprawczych, a także wskazano organy odpowiedzialne za ich realizację.

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna" wymaga uzgodnienia organów właściwych. W związku z powyższym pismem o sygnaturze GK-O.621.1.2013 z dnia 17 maja 2013 r. Prezydent Miasta Leszna wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącą odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-III.410.310.2013.MM z dnia 20.06.2013 roku jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu pismem znak NS.9012.5.386.2013 z dnia 10.06.2013 roku nie stwierdzili konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna”.

Zgodnie z art. 119 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 późn. zm.) program ochrony środowiska przed hałasem winien być aktualizowany co najmniej raz na pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu.
Opracował :
Marian Bartkowiak
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.