Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/428/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: przyj?cia zmian statutu zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?.

UCHWA?A NR XXVIII/428/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: przyj?cia zmian statutu zwi?zku mi?dzygminnego pod nazw? ??Komunalny Zwi?zek Gmin Regionu Leszczy??skiego?.

Numer uchwa??y: 428
Numer sesji: 28
Rok: 2013
UCHWAŁA NR XXVIII/428/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.


Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, 2013r. poz. 153) uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

1.§ 8 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Zgromadzenie Związku.
1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci uczestników Związku. Na wniosek Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Rada Gminy/Miejska może powierzyć reprezentowanie gminy lub miasta w Zgromadzeniu odpowiednio zastępcy Wójta, zastępcy Burmistrza, zastępcy Prezydenta albo radnemu.
2. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.
3. Inicjatywę uchwałodawczą ma Zarząd oraz każdy członek Zgromadzenia.
4. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin/Miejskich, zaś członkowie ustępujący na skutek upływu kadencji pełnią swe funkcje do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym składzie.
5. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Związku, o ile ustawy lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
6. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Związku należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) ustalanie programów realizacji zadań Związku;
3) uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania tego planu i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania planu finansowego;
4) stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań Związku, obowiązujących na terenie wszystkich gmin/miast uczestników Związku;
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych komisji Zgromadzenia oraz Głównego Księgowego Związku;
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Związku i Komisji Rewizyjnej oraz informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach przeprowadzonych badań i kontroli;
7) nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu za pomocą Komisji Rewizyjnej;
8) stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych w działalności Związku;
9) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożycze i kredytów,
10) określanie wysokości sumy pieniężnej, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w tym z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych, oraz ustalanie maksymalnej wysokości poręczeń i pożyczek, udzielanych przez Zarząd w roku objętym planem finansowym;
11) decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;
12) nadawanie Statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom,o których mowa w pkt 11;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia, wystąpienia i wyłączenia ze Związku;
14) wskazywanie Przewodniczącemu Zgromadzenia wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
15) wnioskowanie do Rad Gmin/Miejskich – uczestników Związku o przyjęcie zmian Statutu Związku;
16) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji;
17) stanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd lub członka Zgromadzenia;
18) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminów wpłat składki członkowskiej oraz zasad, wysokości i terminów dopłat.
7. Posiedzenia Zgromadzenia w formie zwyczajnych bądź nadzwyczajnych zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości wykonywania przez niego obowiązków, Zastępca Przewodniczącego. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia winny być zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia. O zwołaniu posiedzenia członkowie winny być powiadomieni pisemnie co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały, w tym projekty uchwał.
8. Zgromadzenie Związku powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
9. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia, a razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego należy organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami.
10. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawowo.
11. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane.
12. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w trybie i terminie określonym w ustawie o samorządzie gminnym.”

2. W § 9 Statutu uchyla się ust. 6.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/428/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego uchwały w sprawie zmian w statucie, konieczne jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przyjęcie zmian w przedmiotowym statucie przez Rady wszystkich gmin członkowskich, poprzez podjęcie stosownych uchwał, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Opracował:
WGKiOŚ UM Leszna

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.