Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 20 czerwca 2013 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.

UCHWA?A NR XXVIII/427/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 20 czerwca 2013 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i m??odzie??y.

Numer uchwa??y: 427
Numer sesji: 28
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/427/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 20 czerwca 2013 roku
w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 90t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Cele programu:
1. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie aktywności i aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży.
3. Rozbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych
(w zależności od typu szkoły: matematyka, fizyka/ fizyka z astronomią, biologia/ biologia z higieną i ochroną środowiska/ przyroda, chemia, informatyka/ technologia informacyjna, geografia, techniczne przedmioty zawodowe).
4. Wspieranie nauki języków obcych.
5. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez inspirowanie nauczycieli i dyrektorów do podnoszenia oferty edukacyjnej, służącej rozwijaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

§ 2
Formy i zakres wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży:
1. Prace z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą prowadzone są poprzez:
1) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
2) Projekty edukacyjne.
3) Realizacje autorskich programów nauczania.
4) Organizacje oddziałów dwujęzycznych.
5) Tworzenie oddziałów międzynarodowych.
6) Wspieranie indywidualnego programu lub toku nauki.
7) Umożliwienie uczestnictwa w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych.
2. Uzdolnionym dzieciom i młodzieży udzielana jest pomoc materialna w następującej formie:
1) Stypendia edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, uczęszczających do szkół publicznych prowadzonych przez Miasto Leszno, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i technicznych, za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny na który przyznaje się stypendium.
2) Nagroda Edukacyjna dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Leszno, za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach na szczeblu krajowym lub wojewódzkim organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 ze zm.)
3) Grant edukacyjny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych przez Miasto Leszno, którzy zakwalifikowali się do udziału w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych.
3. Uczniowie, którym przyznano nagrodę edukacyjną, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wraz z nagrodą otrzymują wyróżnienie „Leszczyński Laur Oświaty” oraz dyplom.
§ 3
1. Stypendia i granty edukacyjne mogą być przyznane uczniowi gimnazjum po ukończeniu przez niego pierwszego roku nauki w szkole.
2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum za osiągnięcie tytułu laureata, a uczniom szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty.

Rozdział II
Praca z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą:
§ 4
Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora program zajęć (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 31 maja każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna - jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. edukacji,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych do realizacji.
10) W ramach przyznanego dofinansowania mogą być realizowane wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenie za realizację od 1 do 4 godzin tygodniowo.
11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

§ 5
Projekty edukacyjne:
1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora program projektu edukacyjnego (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 30 września każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna - jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. edukacji,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych projektów edukacyjnych i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze projektów edukacyjnych do realizacji.
10) W ramach przyznanego dofinansowania mogą być realizowane wydatki rzeczowe obejmujące zakup materiałów i przyborów niezbędnych do realizacji programu.
11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

§ 6
Realizacja autorskich programów nauczania
1) Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopiniowany przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły.
2) Do wniosku dołącza się potwierdzony przez dyrektora autorski program nauczania (cele, ilość godzin, ilość uczniów, przewidywane wyniki, osiągnięcia, itp.).
3) Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w terminie do 31 marca każdego roku.
4) W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
5) Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Wnioski opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna - jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. edukacji,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
7) Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
8) Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę rekomendowanych autorskich programów nauczania i przedstawia Prezydentowi.
9) Prezydent Miasta Leszna rozstrzyga o wyborze autorskich programów nauczania do realizacji.
10) Na realizację autorskich programów nauczania przyznawana jest dodatkowa liczba godzin dydaktycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.


11) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
§ 7
1. Wsparcie w ramach organizacji oddziałów dwujęzycznych, tworzenia oddziałów międzynarodowych, wspierania indywidualnego programu lub toku nauki oraz umożliwienia uczestnictwa w innowacjach i eksperymentach pedagogicznych realizowane będzie zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach prawa.
Jego zakres ustalony zostanie indywidualnie dla każdego projektu.
2. Nauczycielowi- opiekunowi ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki, można przydzielić dodatkowo do 5 godzin w miesiącu na indywidualną pracę z uczniem.

Rozdział III
Pomoc materialna

§ 8
1. Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2) na koniec roku szkolnego poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych na poziomie co najmniej 4,75 (w tym przynajmniej 1 ocenę celującą z tych przedmiotów),
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie, wyliczony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.),
4) wykazuje się aktywnością oraz zaangażowaniem w życiu szkoły lub społeczności lokalnej,
5) nie otrzymuje innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego).
2. Nagroda edukacyjna może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
2) jest laureatem/ finalistą konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu krajowym lub wojewódzkim.
3. Grant edukacyjny może być przyznany uczniowi na dofinansowanie kosztów dojazdu, zakwaterowania, wpisowego, w związku z jego uczestnictwem w międzynarodowych konkursach, olimpiadach lub sympozjach naukowych, pod warunkiem nie posiadania przez ucznia nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

§ 9
Zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów:
1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna
1) wnioski na stypendia w terminie do 30 września każdego roku, składa uczeń, za pośrednictwem dyrektora szkoły, po uzyskaniu jego pozytywnej opinii (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Programu)
2) wnioski na nagrody w terminie do 15 czerwca każdego roku, zaopiniowane przez radę pedagogiczną składa dyrektor szkoły
3) wnioski o przyznanie grantu składa dyrektor szkoły po zaistnieniu okoliczności uzasadniających ubieganie się o dofinansowanie.
2. Do wniosku o stypendia edukacyjne i granty edukacyjne dołącza się potwierdzone przez dyrektora za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, frekwencję na zajęciach i osiągnięcia ucznia. Do wniosku o nagrodę edukacyjną załącza się zaświadczenie o osiągnięciu tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju i zaświadczenie dyrektora o frekwencji na zajęciach.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej, składający wniosek zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
5. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Leszna, w skład której wchodzą:
- Wiceprezydent Miasta Leszna - jako przewodniczący komisji,
- 2 przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. edukacji,
- przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
6. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który ustala termin i miejsce posiedzenia komisji oraz informuje o tym pozostałych członków komisji.
7. Komisja przedstawia Prezydentowi Miasta Leszna listę kandydatów do przyznania odpowiednio stypendium/ nagrody/ grantu oraz proponuje ich wysokość.
8. Prezydent Miasta Leszna przyznaje pomoc materialną dla uczniów oraz określa jej wysokość.
9. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej nie jest równoznaczne z jej otrzymaniem.
10. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 8 ust.1 jest większa niż liczba możliwych do rozdysponowania środków finansowych, wynikająca z kwoty uchwalonej w budżecie, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:
1) posiadający z większej liczby przedmiotów kierunkowych oceny celujące
2) posiadający najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec ostatniego roku szkolnego
3) posiadający osiągnięcia w olimpiadach, konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego
4) posiadający najniższy dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie

§ 10
1. Stypendium edukacyjne może być przyznane raz w roku, na okres zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w wysokości nie przekraczającej 250 PLN miesięcznie (nie więcej niż 2500 PLN w roku szkolnym).
2. Stypendium edukacyjne za wyniki w nauce wypłacane jest w dwóch ratach w następujący sposób:
1) pierwsza rata (za miesiące wrzesień-grudzień) wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium,
2) druga rata (za miesiące styczeń-czerwiec) wypłacana jest w terminie do 31 marca w roku szkolnym, w którym przyznano stypendium.
3. Nagroda edukacyjna może być przyznana raz w roku, dla laureata / finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu:
1) krajowym – do 500 PLN
2) wojewódzkim – do 250 PLN
4. Nagroda edukacyjna za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach wypłacana jest jednorazowo do 31 lipca.
5. Grant edukacyjny może być przyznany raz w roku.
6. Szkoła zawiadamia pełnoletniego ucznia/ rodziców / opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypendium, nagrody lub grantu oraz dokonuje wypłaty.
Realizacja stypendium następuje na rachunek bankowy wskazany w umowie stypendialnej.

§ 11
1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania pomocy jeżeli:
1) przerwał naukę w szkole,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) posiada godziny nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4) w rażący sposób naruszył normy zachowania,
5) pobiera inne stypendium (za wyjątkiem socjalnego).
2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Prezydenta Miasta Leszna o zaistnieniu zdarzenia wymienionego w ust. 1 w terminie do 7 dni.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1 następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.
4. Pomoc wypłacana pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jej utraty traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jej zwrotu za okres, w którym nie dysponował prawem do otrzymania pomocy, zgodnie z ust. 1 i ust. 3.

§ 12
Zadania wynikające z Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży finansowane będą z budżetu Miasta Leszna do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych.

§ 13
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NR XXXVI/420/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2009 roku w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 15
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/427/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Wniosek o przyznanie stypendium edukacyjnego
w ramach „Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………
2. PESEL ……………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………
4. Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych ucznia
…………………………………………………………………………….…
5. Adres stałego zameldowania ………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
6. Telefon kontaktowy …………………………………………………………
7. Nazwa i adres szkoły
………….…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..…………
8. Klasa ………………………..

9. Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych na koniec ostatniego roku szkolnego : ………………………


Wybrany przedmiot Ocena z pierwszego semestru poprzedzającego złożenie wniosku
1
2
3

10. Ocena z zachowania w roku szkolnym …….../ ……….: …………………………
11. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób i w podanym wyżej okresie dochody moje i członków mojej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, wyniosły:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy / nauki Stopień pokrewieństwa Roczna wysokość dochodu netto w zł
Łączny dochód całego gospodarstwa domowego
Średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi .......................... zł to jest miesięcznie ............................. zł.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Oświadczam, iż nie otrzymuję innych stypendiów (za wyjątkiem socjalnego)

………………………….. ……………………………………
Miejscowość, data podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna


Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego) oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym1

………………………….. ……………………………………
Miejscowość, data podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Załączniki:
1. Kserokopia świadectwa za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku
2. Zaświadczenia o dochodach rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku
3. Zaświadczenie o frekwencji na zajęciach edukacyjnych
4. ……………………..


Wypełnia Dyrektor szkoły:


Szczegółowa informacja dotycząca uzyskiwania przez ucznia wybitnych wyników w nauce/ jak uczeń uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, jak wykorzystuje swoją wiedzę przy wspomaganiu innych uczniów, jak wywiązuje się z podstawowych obowiązków i powszechnie obowiązujących norm społecznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Niniejszy wniosek opiniuję pozytywnie.


………………………….. ……………………………………
Miejscowość, data pieczęć i podpis dyrektora

***************************************************************************

Sprawdzono:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz.926).


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/427/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XXXVI/420/2009 z dnia 29 października 2009 roku, (zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XVIII/280/2012 z dnia 18 maja 2012 roku) uchwaliła Miejski Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzież.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w wyniku wprowadzonych zmian powinien zostać uchwalony tekst jednolity powyższej uchwały. Jednakże ze względu na fakt, iż koniecznym okazało się naniesienie drobnych korekt formalnych i stylistycznych oraz dokonanie poprawek w uchwale, wynikających ze zmiany nazwy komisji Rady Miejskiej Leszna jak również zmianie zakresu zadań kadry kierowniczej, określonego w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Leszna, co znajdowało odzwierciedlenie w zapisach uchwały, bardziej zasadnym wydaje się przedstawienie nowego projektu uchwały niż wprowadzanie poprawek i uchwalanie jej tekstu jednolitego.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.