Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVIII/426/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

UCHWA?A Nr XXVIII/426/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci op??at za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strze??onym oraz wysoko??ci koszt??w powsta??ych w razie odst?pienia od usuni?cia pojazdu.

Numer uchwa??y: 426
Numer sesji: 28
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXVIII/426/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2001r nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012.1137 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia spowodowało powstanie tych kosztów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Stawki opłat określone w załączniku obowiązują do 31.12.2013r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk











ZAŁĄCZNIK

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXVIII/426/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.





Lp.
Rodzaj pojazdu
Stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi

Stawki opłat za każdą dobę przechowywania usuniętego pojazdu z drogi

Wysokość kosztów w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu


1.
rower lub motorower

110,00 zł
17,00 zł
55,00 zł

2.
motocykl

218,00 zł
24,00 zł
109,00 zł

3.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

478,00 zł
37,00 zł
239,00 zł

4.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

597,00 zł
49,00 zł
289,00 zł

5.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

846,00 zł
71,00 zł
423,00 zł

6.
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1247,00 zł
132,00 zł
623,00 zł

7.
pojazd przewożący materiały
niebezpieczne

1518,00 zł
196,00 zł
759,00 zł

















UZASADNIENIE


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXVIII/426/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Obowiązek ustalenia wysokości w/w opłat spoczywa , zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, na Radzie Powiatu.

W związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym M.P. z 2012 poz. 579 postanowiono zmienić obowiązujące stawki opłat obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Leszna.




Przygotował:
MZDiI












Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.