Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 425
Numer sesji: 28
Rok: 2013

Uchwała Nr XXVIII/425/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 48 poz. 1014 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku, według zasad ustalonych w §17 ust. 3 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r.

§2

W załączniku do Uchwały Nr XXI/338/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne skreśla się wiersz „6”.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/425/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Z wnioskami o nabycie nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna, zwrócili się najemcy tych mieszkań.
Przepisy art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy.
Zaproponowane w projekcie Uchwały bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zostały określone w oparciu o zasady ustalone w §17 ust. 3 Uchwały odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania (1 rok – 1% bonifikaty), wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie ( budynki wybudowane do 1945r. włącznie – 60%, budynki wybudowane
po 1945 – 45%) i dochodu najemcy, który nabywa lokal.
W przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż lokalu, udziela się bonifikaty w wysokości 40% od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu w 2012 r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe wynosiło 3.161,77 zł (MP z 2013 r. , poz. 107).
Uchwałą Nr XXI/338/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku Rada Miejska Leszna wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 10-ciu lokali sprzedawanych na rzecz najemców. W stosunku do najemcy lokalu położonego przy Placu Jana Metziga 9/6, ( wiersz nr 6 w tabeli ),uległy zmianie warunki naliczenia wysokości bonifikaty, dlatego koniecznym było skreślenie wiersza nr „6” w/c Uchwały.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.