Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVIII/424/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

UCHWA?A Nr XXVIII/424/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 424
Numer sesji: 28
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXVIII/424/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospoda-rowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48 poz. 1014 ze zm.) wprowadza następujące zmiany:

1. w § 4 ust. 1 punkt 8 po wyrazie „terytorialnego” dodaje się „ , ”,

2. w § 17 ust. 1
1) skreśla się punkt 6
2) dotychczasowe punkty 7 i 8 otrzymują kolejno numerację 6 i 7,

3. załącznik nr 1 „Wykaz budynków ze wspólnotami mieszkaniowymi” otrzymuje nowe brzmienie wg stanu na dzień 31.12.2012 r. i stanowi załącznik nr 1 do ni-niejszej uchwały,

4. w załączniku nr 2:

1) skreśla się w tabeli wiersze o numerach: 4, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 34, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59.
2) dotychczasowe wiersze: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43 otrzymują kolejno numerację 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
3) dodaje się w tabeli wiersze od 27 – 28 w brzmieniu:

Lp Wyszczególnienie KW Ozna-czenie geode-zyjne Sprzedaż nieruchomości lokalowych Sprzedaż budynku
(w całości) Zwrot /
wyburzenie
ilość lokali w budynku powierzchnia lokali ilość lokali w budynku powierzch-nia lokali Ilość lokali w budynku powierzch-nia lokali
27 Słowiańska 17 30517 ark. m. 47
dz. nr 294 - - 6 658,31 - -
28 Bolesława Chro-brego 37 7614 ark. m. 46
dz. nr 25 - - 6 422,4 - -
4) wiersz o treści „Do 4 lokali” otrzymuje brzmienie:
x Do 4 lokali x x 74 3823,10 21 2023,14 6 273,87
5) dotychczasowe wiersze 48, 50, 52, 55, 56, 60 otrzymują kolejno numerację 29, 30, 31, 32, 33, 34.
6) dodaje się w tabeli wiersze od numeru 35 do numeru 44 w brzmieniu:
35 Boczna 8 1164 ark. m. 47
dz. nr 38 5 231,60 - - - -
36 Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17 23042 ark. m. 45
dz. nr 33/49 - - 7 474,29 - -
37 Gen. Jarosława Dąbrowskiego 19 23042 ark. m. 45
dz. nr 33/50 - - 8 420,36 - -
38 Dożynkowa 37 48897 ark. m. 63
dz. nr 54/4 5 197,96 - - - -
39 Lipowa 24 26097 ark. m. 62
dz. nr 8/10, 8/11 11 807,05 - - - -
40 Jana Matejki 1 PO1L/00000949/4 ark. m. 47 dz. nr 121 7 574,50 - - - -
41 Niepodległości 54 3157 ark. m. 18 dz. nr 33/5 10 696,29 - - - -
42 Średnia12A - Ła-ziebna 13 PO1L/00040659/6 ark. m. 8 dz. nr 150/2 6 688,68 - - - -
43 por. Leona Włodar-czaka 5 23025 ark. m. 91 dz. nr 21/1 16 773,59 - - - -
44 por. Leona Włodar-czaka 7 23025 ark. m. 91 dz. nr 21/1 16 771,40 - - - -
7) wiersz o treści „Powyżej 4 lokali” otrzymuje brzmienie:
x Powyżej 4 lokali x x 104 6369,72 22 1205,08 5 208,26
8) wiersz o treści „Suma” otrzymuje brzmienie:
x Suma x x 178 10192,82 43 3228,48 11 482,13§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-wym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/424/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku


Zaproponowane zmiany w Uchwale Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna dotyczącą uaktualnienia zapisów w załączniku nr 2 zawierającego budynki do całkowitej prywatyzacji, poprzez wykreślenie już sprzedanych oraz tych, które w wyniku sprzedaży części lokali na rzecz najemców znalazły się w wykazie budynków ze wspólnotami mieszkaniowymi (załącznik nr 1) oraz rozszerzeniu wykazu budynków przewidzianych do całkowitej prywatyzacji (załącznik nr 2).
Propozycja uzupełnienia wykazu budynków o kolejne, w których możliwa będzie sprzedaż mieszkań na rzecz najemców, została wypracowana przez Zespół w skład, którego wchodzili m.in. Radni delegowani przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
W trakcie prac Zespół przeanalizował wykaz ok. 60 budynków, w których najemcy zgło-sili zainteresowanie nabyciem zajmowanego lokalu. Zespół przy wyborze budynków do prywatyzacji analizował zadłużenie lokatorów w uiszczaniu czynszów w poszczególnych budynkach, samodzielność lokali mieszkalnych oraz powszechność wniosków w stosunku do ogólnej ilości mieszkań w budynku.
Proponowana zmiana załącznika nr 2 do Uchwały ma na celu rozszerzenie wykazu budynków, w których można będzie dokonywać sprzedaży mieszkań.
Wytypowane do prywatyzacji budynki spełniają wymogi samodzielności lokali, z wnio-skiem o wykup lokalu wystąpili wszyscy najemcy (poz. 39 – 44), stanowią pojedyncze nieruchomości będące własnością miasta na danej ulicy (poz. 35; 38).
Budynki wymienione w poz. 27 – 28 i 36 – 37 proponuje się sprzedać w całości w dro-dze przetargu w celu osiągnięcia stosownych dochodów budżetowych, oszczędzając przy tym wydatki na realizację kosztownych remontów, zgodnie z Wieloletnim progra-mem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 – 2017.
W związku z powyższym, w wyniku sprzedaży wszystkich wytypowanych mieszkań stanowiących własność miasta Leszna (załącznik nr 1 i nr 2) udział mieszkań komunalnych w ogólnej liczbie mieszkań w Lesznie zmniejszy się do 5,63%.
W opinii ekspertów Ministra Infrastruktury, gmina może prawidłowo realizować swoje zadania związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkalnych, gdy zasób komunalny sta-nowi 5% - 35% wszystkich mieszkań znajdujących się w gminie.
Ponieważ Uchwała Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. była zmieniana trzykrotnie, Prezydent Miasta Leszna w wykonaniu Uchwały przygotuje jej jednolity tekst.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt Uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.Opracował:
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.