Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/423/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr XXVIII/423/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 wrze??nia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 423
Numer sesji: 28
Rok: 2013Uchwała Nr XXVIII/423/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno
w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012r. w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu zmianie ulega § 1, który otrzymuje brzmienie :
„Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł (słownie : jeden milion złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2013 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno – Nowa Wieś – Pawłowice” .


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/423/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno
w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi LeszczyńskiemuPrezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/318/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 września 2012 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Powiat Leszczyński realizuje w 2013 roku przebudowę drogi powiatowej nr 6263P od granicy z miastem Lesznem do miejscowości Nowa Wieś, współfinansowaną z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”. Zmniejszenie dofinansowania przedmiotowej inwestycji przez Miasto Leszno z kwoty 2.700.000 zł na kwotę 1.000.000 zł wynika z faktu uzyskania na etapie wyłaniania wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego korzystnej ceny ofertowej, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa z 30% do 50% kosztów kwalifikowanych.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.