Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/422/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXVIII/422/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 422
Numer sesji: 28
Rok: 2013


Uchwała Nr XXVIII/422/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku i uchwały Nr XXVII/407/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/422/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 zarządzenia nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały nr XXVIII/421/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały Nr XXVIII/422/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024,

2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o kwotę 278.870 zł w 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu o kwotę 13.778 zł w 2013 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”,
 zwiększeniu o kwotę 100.000 zł w 2013 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017”,
 zwiększeniu o kwotę 165.092 zł w 2013 roku limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

3. zmianie przedsięwzięć majątkowych polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 1.040.230 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 421.250 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł w 2013 roku, przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 80.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni chodników”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł w 2014 roku, przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”,
 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 28.290 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 450.000 zł w roku 2013, a także zmniejszeniu ww. limitów o kwotę 750.000 zł w 2014 roku oraz o kwotę 950.000 zł w 2015 roku przedsięwzięcia pn. „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie”.

4. aktualizacji wydatków poniesionych w latach poprzednich do faktycznego wykonania.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.