Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/421/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXVIII/421/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 421
Numer sesji: 28
Rok: 2013

Uchwała Nr XXVIII/421/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 1.054.392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 1.056.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 1.772,00 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 307.365.250,67 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 182.852.777,67 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 124.512.473,00 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 260.478.154,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.887.096,00 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.168.520,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.4. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 40.615.081,00 zł”.

5. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 321.715.022,67 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 182.442.987,67 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 139.272.035,00 zł”.

6. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 254.365.413,67 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.349.609,00 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

7. § 2 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.168.520,00 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”

8. § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 52.137.678,00 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 549.200,00 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.”

9. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 36.783.788 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.866.499,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 19.917.289,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

10. § 4 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.349.772,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych”.

11. § 5 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.017.000,00 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.500.000,00 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000,00 zł,
3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000,00 zł,
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.300.000,00 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 17.667.228,00 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 15.600.000,00 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 269.000,00 zł,
3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.798.228,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały”.

12. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 203.856,00 zł,
2) celowa w kwocie 1.131.336,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000,00 zł”.


§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

9. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

10. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/421/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 200.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego,
b) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 84.024 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 – zgodnie z pismem nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 604.291 zł z tytułu niewykorzystania lub przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na:
• zadania bieżące w kwocie 234.702 zł, z tego:
 opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 165.092 zł,
 wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w kwocie 33.210 zł,
 opracowania projektowe w kwocie 36.400 zł, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota 13.100 zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota 23.300 zł),
• zadania inwestycyjne w kwocie 369.589 zł, z tego:
 przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie 321.250 zł, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości 151.266 zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości 169.984 zł,
 budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie 28.290 zł dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana,
 zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie 20.049 zł,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 11.711 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów środków na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)”,
e) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75862 o kwotę 718.250 zł z tytułu włączenia środków europejskich na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103 o kwotę 7.888 zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Szkoły Podstawowej nr 9,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
h) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.948 zł z tytułu wystawienia przez ENEA S.A. faktury korygującej dotyczącej zużycia energii elektrycznej w roku 2012 dla Przedszkola Miejskiego nr 19,
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 10.652 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
j) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 38.025 zł z tytułu włączenia środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
k) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 450.000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadnia pn.: „Budowa lodowiska sztucznego mrożonego (44x27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” na podstawie pisma Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego nr DS.1.512.1.5.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie ww. pisma w 2014 roku Miasto na realizację zadania otrzyma środki finansowe w wysokości 300.000 zł,
l) zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85213 na kwotę 24.870 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 1.500.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej od Powiatu Leszczyńskiego,
b) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 141.000 zł z tytułu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota 140.000 zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota 1.000 zł),
c) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 423.612 zł w związku z potwierdzeniem przez Ministra Finansów kwot subwencji oświatowej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 – zgodnie z pismem nr ST4/4820/86/MKN/13 z dnia 14 lutego 2013 r.,
d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.040.230 zł z tytułu przewidywanego niewykorzystania w określonym przez Radę terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza – Trasa P-P”, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości 991.030 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości 49.200 zł. Inwestycja zakończona zostanie do dnia 30 września 2013 roku,
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 3.000 zł z tytułu zdobycia przez uczennicę Zespołu Szkół Specjalnych nagrody w konkursie plastycznym,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 13.800 zł z tytułu zawartej umowy wynajmu pomieszczeń dla komisji sprawdzającej i oceniającej prace maturalne w II Liceum Ogólnokształcącym,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 2.700 zł z tytułu sprzedaży starego ciągnika przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
h) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 4.485 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu nadpłaty w związku z korektą faktury za energię elektryczną (kwota 485 zł) oraz otrzymaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS (kwota 4.000 zł).

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 501.250 zł, z tego:
 kwota 321.250 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej”, z tego: przebudowa ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w wysokości 151.266 zł oraz przebudowa al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej w wysokości 169.984 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
 kwota 80.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” dot. modernizacji chodnika na lotnisku,
 kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” dot. opracowania projektu w rejonie ul. Dąbrowskiego i ul. Królowej Jadwigi,
b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dotację na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych,
c) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 165.092 z przeznaczeniem na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
d) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 36.400 zł z przeznaczeniem na opracowania projektowe, z tego: sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury (kwota 13.100 zł) oraz sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. J. Słowackiego (kwota 23.300 zł). Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.049 zł z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie 20.049 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
f) zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 2.067 zł z przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego w realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)”,
g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 33.210 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
h) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez sport,
i) zwiększeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 47.184 zł z następujących tytułów:
 zwiększenie o kwotę 1.772 zł z tytułu dostosowania kwoty rozchodów do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 zwiększenie o kwotę 45.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji,
 zwiększenie o kwotę 412 zł z tytułu zmniejszenia wydatków w oświacie,
j) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103 o kwotę 7.888 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 9. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
k) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.948 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w Przedszkolu Miejskim nr 19. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
l) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 58.000 zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi przedszkolami na kwotę 42.000 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli do przewidywanego wykonania,
m) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ościennych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu miasta do niepublicznych przedszkoli,
m) zwiększenie w dz. 801 o kwotę 118.675 zł, z tego:
 rozdz. 80101 zmniejszenie o kwotę 12.000 zł,
 rozdz. 80104 zwiększenie o kwotę 148.193 zł, zmniejszenie o kwotę 7.985 zł w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z oszczędnościami dot. zakupu sprzętu kuchennego w kwocie 2.985 zł,
 rozdz. 80110 zmniejszenie o kwotę 8.000 zł,
 rozdz. 80143 zmniejszenie o kwotę 5.356 zł,
 rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 3.823 zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę 7.472 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian organizacyjnych w przedszkolach miejskich,
n) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 10.652 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowanymi działaniami wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
o) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85214 o kwotę 88.725 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizację projektu pn.: „Daj sobie szansę”,
p) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 845.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: środki zewnętrzne klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 718.250 zł oraz klasyfikowane z czwartą cyfra „9” w kwocie 38.025 zł oraz wkład własny w wysokości 88.725 zł,
q) zmniejszeniu w dz. 854 rozdz. 85407 o kwotę 3.354 zł o charakterze porządkującym budżet z jednoczesnym zwiększeniem o ww. kwotę w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych,
r) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 20% wkładu własnego miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym od września do grudnia br.,
s) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 28.290 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” dot. sporządzenia projektów budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, ul. Osieckiej i ul. Rejtana. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2012 roku,
t) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 13.778 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)”, z tego: wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7” w kwocie 11.711 zł oraz wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9” w kwocie 2.067 zł,
u) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji dotyczącej Leszczyńskiej Bazyliki Mniejszej,
v) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na dotację na wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dot. zadania pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie”,
w) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 020 rozdz. 02002 oraz dz. 900 rozdz. 90001 i 90005 na kwotę 10.030 zł w celu wyodrębnienia środków m.in. na zakup urządzenia klimatyzacyjno-nawilżającego,
 dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczenie wyjazdu studyjnego do Szwajcarii w ramach realizowanego projektu pn.: „Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju (…),
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto realizowanych w ramach zadań powierzonych z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych na ww. zadaniu,
 dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85213 na kwotę 24.870 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r.,
 dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia dot. zadań realizowanych przez Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 1.700.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 660.730 zł z tego:
 zwiększenie o kwotę 1.040.230 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza – Trasa P-P”, z tego: środki stanowiące udział własny w wysokości 991.030 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) w wysokości 49.200 zł. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających,
 zmniejszenie o kwotę 379.500 zł dot. planu wydatków na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego (…)”,
c) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 141.000 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, z tego: na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem (kwota 140.000 zł) oraz na wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu (kwota 1.000 zł),
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez Zespół Szkół Specjalnych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
e) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 i rozdz. 80130 o kwotę 432.000 zł oraz zmiany pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi na kwotę 38.000 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do przewidywanego wykonania,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 13.800 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m. in. zakupu energii elektrycznej, zużycia wody, środków czystości w II Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
g) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
h) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę 10.231 zł, z tego:
 rozdz. 80120 zwiększenie o kwotę 2.362 zł z przeznaczeniem na dokupienie osprzętu do traktora do koszenia trawy dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz zmniejszenie o kwotę 17.637 zł,
 rozdz. 80130 zwiększenie o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu nowego kontenera do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz zmniejszenie o kwotę 9.300 zł,
 rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 11.044 zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie na kwotę 12.488 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych jednostkach oświatowych,
i) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 4.485 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej (zakup energii elektrycznej, pokrycie kosztów pogrzebu mieszkańca). Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
j) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85407, rozdz. 85410 i rozdz. 85495 o kwotę 5.090 zł oraz zmiany nie powodujące zmian w budżecie w rozdz. 85495 na kwotę 52 zł. Ww. środki przenosi się na realizację innych zadań z zakresu oświaty i edukacji,
k) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92116 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej”.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:
• z dnia 5 kwietnia 2013 roku nr FB-I.3111.95.2013.5 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.000 zł oraz d dnia 24 kwietnia 2013 roku nr FB-I.3111.95.2013.5 w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
• z dnia 25 kwietnia 2013 roku nr FB-I.3111.127.2013.7 w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 22.100,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
 zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852:
• rozdz. 85203 na kwotę 2.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
• rozdz. 85212 na kwotę 5.000 zł o charakterze porządkującym budżet w celu wyodrębnienia środków na zakup energii,
b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej dz. 852 rozdz. 85212 i rozdz. 85213 na kwotę 24.870 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 122/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku polegających na zmniejszeniu planu dotacji w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 80.913 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2013.4 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
b) nr 154/2013 z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym plan finansowy zadań zleconych:
- w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 215 zł,
- w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 1.360 zł.

7. Załączniki Nr 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 45.000 zł z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Leszno od gmin, z którymi Miasto podpisało porozumienia w sprawie zwrotu dotacji.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok”
Dokonuje się zmiany w dz. 851 rozdz. 85153 dot. realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „zakup sprzętu wodnego” na „zakup sprzętu wodnego z zapleczem socjalno-technicznym” dot. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zmniejszenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego o kwotę 1.700.000 zł,
 zmiany nazwy zadania z „zakup sprzętu wodnego” na „zakup sprzętu wodnego z zapleczem socjalno-technicznym” dot. dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza – Trasa P-P” o kwotę 1.040.230 zł,
 „Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej” o kwotę 421.250 zł,
 „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” o kwotę 28.290 zł,
 „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 80.000 zł.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zmniejszeniu planu wydatków dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Ewerysta Estkowskiego (…)” o kwotę 379.500 zł,
 wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej” w kwocie 30.000 zł.

Dokonuje się aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 154/2013 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 29 maja 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 13.000 zł, z tego:
 zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80102 „Modernizacja części pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6”,
 zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80134 „Wymiana kotłowni ze zmianą sposobu ogrzewania w budynku Szkoły Zawodowej Specjalnej”.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadzenie poz. „Zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach” w kwocie 20.049 zł,
 dz. 754 rozdz. 75411 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
• wprowadzenie poz. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu bus z wyposażeniem” w kwocie 140.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80104 dla Przedszkoli Miejskich:
• zmniejszenie poz. „Zakup sprzętu kuchennego” o kwotę 2.985 zł,
 dz. 801 rozdz. 80120 dla III Liceum Ogólnokształcącego:
• zwiększenie poz. „Zakup traktora do koszenia trawy” o kwotę 2.362 zł,
 dz. 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych:
• wprowadzenie poz. „Zakup kontenera” w kwocie 6.000 zł,
- dz. 900 rozdz. 90005 dla Urzędu Miasta Leszna:
• wprowadzenie poz. „Zakup urządzenia klimatyzacyjno-nawilżającego” w kwocie 10.000 zł.

13. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „Budowa sztucznego lodowiska” o kwotę 450.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie”.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 450.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.700.000 zł,
 zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 490.000 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 6.846 zł (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80104 i rozdz. 80110) z następujących tytułów:
 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. z tytułu zalania pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 8 (kwota 5.256 zł),
 odszkodowania na podstawie wyroku Sądu w Lesznie za szkody powstałe w wyniku włamania w Przedszkolu Miejskim nr 20 (kwota 1.500 zł),
 odsetki bankowe (kwota 90 zł).

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „dotacje przedmiotowe” o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie poz. „razem koszty” i „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 100.000 zł,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „dotacje na inwestycje” o kwotę 450.000 zł oraz zwiększenie poz. „razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 450.000 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na zadanie pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem w Lesznie” o kwotę 450.000 zł.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zrealizowanych i przewidywanej do końca roku większej sprzedaży lokali mieszkalnych gminy i w związku z tym zmienia się powierzchnia lokali gminnych stanowiących własność Miasta, dla których stawki czynszu ustala Prezydent (z planowanej 110.410 m2 do 107.612 m2 średniorocznie) oraz zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty komunalnych lokali mieszkalnych.

18. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu planu wydatków dotyczących przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

19. Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 wprowadzeniu planu wydatków dot. projektu ze środków europejskich pn.: „Daj sobie szansę” w kwocie 845.000 zł,
 zwiększeniu planu wydatków realizowanych projektów:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Lesza – Trasa P-P” o kwotę 1.040.230 zł,
• „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa (…)” o kwotę 13.778 zł.

20. Załącznik Nr 20 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu rozchodów o kwotę 1.772 zł z tytułu dostosowania zadłużenia do wysokości faktycznie zaciągniętego w 2012 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.