Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVII/418/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w: remont konserwatorski ko??cio??a p.w. Naj??wi?tszej Marii Panny Wniebowzi?tej w Lesznie ?? kolejny etap prac.

UCHWA?A NR XXVII/418/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w: remont konserwatorski ko??cio??a p.w. Naj??wi?tszej Marii Panny Wniebowzi?tej w Lesznie ?? kolejny etap prac.

Numer uchwa??y: 418
Numer sesji: 27
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXVII/418/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: remont konserwatorski kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Lesznie – kolejny etap prac.

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Lesznie przy ul. Czarnoleskiej 1a, reprezentowanej przez księdza Roberta Kmieciaka, Proboszcza Parafii.

I Nazwa i adres zabytku: Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Lesznie przy ul. Czarnoleskiej 1a
II Nazwa zadania: Remont konserwatorski kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej – kolejny etap prac
III Zakres dotowanych prac:
A) Rekonstrukcja wieży kościoła:
1) roboty budowlano-konserwatorskie na parterze:
a) izolacja wełną mineralną ścian zewnętrznych oraz montaż boazerii drewnianej na ścianach i suficie wraz z impregnacją i malowaniem,
b) izolacja wełną mineralną ścianki działowej oraz obustronne obłożenie ścianki boazerią drewnianą wraz z impregnacją i malowaniem,
c) wykonanie dwóch kompletnych wewnętrznych drzwi płycinowych oraz zamontowanie ich w ściance działowej;
2) roboty budowlano-konserwatorskie na piętrze:
a) wykonanie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach, pomiędzy konstrukcją wieży, z przecierką renowacyjną i malowaniem,
b) wykonanie izolacji z wełny mineralnej stropu oraz montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na suficie, pomiędzy belkami stropu, wraz z przecierką renowacyjną i malowaniem,
3) wykonanie białych podłóg z desek grub. 32 mm łączonych na wpust i pióro, na trzech stropach wraz z impregnacją i olejowaniem,
4) malowanie impregnatem ognioochronnym belek stropowych i konstrukcji drewnianej ścian od wnętrza wieży.

B) Remont konstrukcji drewnianej ścian południowej, wschodniej i północnej:
1) wymiana uszkodzonych drewnianych rygli pod oknami i nadproży nad oknami,
2) renowacja pojedynczych drewnianych elementów konstrukcyjnych ścian,
3) uszczelnienie zaprawą i pianką izolacyjną styków wypełnień ścian szachulcowych z cegły przy słupach i ryglach,
4) renowacja okien drewnianych i wykonanie parapetów z blachy miedzianej


IV Proponowana kwota dotacji: do kwoty 136.000,00 PLN brutto
V Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi: 136.000,00 PLN brutto, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 100% szacunkowych kosztów zadania brutto.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXVII/418/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: remont konserwatorski kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Lesznie– kolejny etap prac.

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytku mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Komisja Kultury i Sportu uznała, że wskazane prace mają szczególną wartość i znaczenie dla miasta, stąd dotacja do wysokości 100 % wartości robót
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.