Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII/415/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/374/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXVII/415/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/374/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 415
Numer sesji: 27
Rok: 2013Uchwała Nr XXVII/415/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/374/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), §17 ust. 5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014 ze zmianami ) uchwala się, co następuje:


§1

W załączniku do Uchwały Nr XXIII/374/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 5 tabeli w kolumnie 11. liczbę „80” zastępuje się liczbą „85”;
2) w wierszu 9 tabeli w kolumnie 11. liczbę „80,86” zastępuje się liczbą „82,84”.§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/415/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/374/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Uchwałą Nr XXIII/374/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku Rada Miejska Leszna wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 12-tu lokali sprzedawanych na rzecz najemców.
Najemcom lokali położonych przy al. Z. Krasińskiego 4/2, (wiersz 5 w tabeli ) oraz przy ul. Prochownia 7/30 (wiersz 9 tabeli) błędnie została ustalona bonifikata od ceny sprzedaży lokali. Biorąc pod uwagę zasady ustalone w §17 ust.3 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna, odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania, wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie i dochody najemcy, bonifikata o ceny sprzedaży lokalu wymienionego w wierszu 5 winna wynosić „85%”(zgoda została wyrażona w wysokości 80%), natomiast lokalu wymienionego w wierszu 9 „82,84%”(zgoda została wyrażona w wysokości 80,86%).
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.