Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII/413/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwuj?zyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Boles??awa Prusa 33.

Uchwa??a Nr XXVII/413/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwuj?zyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Boles??awa Prusa 33.

Numer uchwa??y: 413
Numer sesji: 27
Rok: 2013


Uchwała Nr XXVII/413/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Bolesława Prusa 33.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.58, art.59 ust.1, 2, 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2015 roku Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Bolesława Prusa 33.

§ 2

Zaprzestaje się z dniem 31 sierpnia 2013 roku prowadzenia naboru uczniów do klasy pierwszej z dotychczasowego obwodu Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Bolesława Prusa 33.

§ 3

Umożliwia się dotychczasowym uczniom kontynuowanie nauki do czasu ukończenia gimnazjum w Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Bolesława Prusa 33.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/413/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie ul. Bolesława Prusa 33.

Gimnazjum Nr 4 w Lesznie zostało założone 1 września1999 roku, swoim obwodem objęło rejon położony między ulicami :Lipowa, Al. Jana Pawła II, Alejami Konstytucji 3 Maja, Strzelecką. 30 maja 2003 roku szkole nadano imię Zjednoczonej Europy.
Od 1 września 2008 roku w szkole oprócz oddziałów obwodowych prowadzone są klasy dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach : polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne - w Gimnazjum jest to język angielski, a przedmioty to fizyka, biologia, informatyka i matematyka.
Obecnie prowadzonych jest 8 oddziałów dwujęzycznych, do których uczęszcza 234 uczniów. Z tej liczby 191 uczniów jest spoza obwodu Gimnazjum Nr 4, w tym 36 osób spoza miasta Leszna. Oddziały te cieszą się coraz większą popularnością .
Przekształcenie Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy odpowiada na zapotrzebowanie społeczne i umożliwi rekrutację 4 oddziałów na jednym poziomie - docelowo 12 oddziałów.
Przekształcenie wymagać będzie zmian dotychczasowych obwodów gimnazjów. Przewiduje się przyłączenie rejonu położonego między ulicami Aleja Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Pawła II , Grunwaldzka i 17 Stycznia do obwodu Gimnazjum Nr 7,a rejonu położonego między ulicami Grunwaldzka, Al. Jana Pawła II , Lipowa , Strzelecka i 17 Stycznia do obwodu Gimnazjum Nr 1. Analiza ilości dzieci zamieszkałych w poszczególnych rejonach, przepływów uczniów między poszczególnymi gimnazjami i uzgodnienia z Dyrektorami Gimnazjum Nr 1 i Nr 7 wskazują na możliwość takiej zmiany.
Projekt uchwały zakłada stopniowe przekształcanie Gimnazjum Nr 4 i zakończenie procesu z dniem 31 sierpnia 2015 roku.
Takie założenie umożliwia dotychczasowym uczniom kontynuowanie nauki do czasu ukończenia gimnazjum w obecnej szkole i rekrutowanie uczniów od 31 sierpnia 2013 roku jedynie do oddziałów dwujęzycznych.
Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXII/363/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku wyraziła zamiar przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie. O zamiarze przekształcenia zawiadomiono Kuratora Oświaty , który wydał negatywną opinię uzasadniając, że przy przekształcaniu szkoły należy wprost zastosować art.59 ust.1ustawy o systemie oświaty określający, że przekształcenie szkoły publicznej może nastąpić z dniem 31 sierpnia. Biorąc pod uwagę opinię Kuratora Rada Miejska Leszna dokonała Uchwałą Nr XXIII/382/2013 roku Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku zmiany daty przekształcenia z 1 września 2015 na 31 sierpnia 2015 roku.
O zamiarze przekształcenia powiadomiono rodziców. O opinię w sprawie przekształcenia zwrócono się do Związków Zawodowych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie nie wniosła uwag do zamiaru przekształcenia, natomiast OPZZ Rada Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wyraziła negatywną opinię.
Przeciwko przekształceniu wystąpiła Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 7 przedstawiając swoje stanowisko na posiedzeniach Komisji Edukacji RM jak i pisemnie. Odbyły się także spotkania Prezydenta Miasta Leszna z Radą Rodziców SP Nr 7 i Radą Rodziców Gimnazjum Nr 4. Rada Rodziców Gimnazjum Nr 4 nie sprzeciwia się przekształceniu szkoły jak również pozostawieniu oddziałów ogólnych w gimnazjum.
Proponuje się dokonanie przekształcenia tejże szkoły.

Opracował: Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.