Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVII/412/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wy???czenia drogi z u??ytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii

UCHWA?A Nr XXVII/412/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wy???czenia drogi z u??ytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii

Numer uchwa??y: 412
Numer sesji: 27
Rok: 29013UCHWAŁA Nr XXVII/412/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii


Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala, co następuje:

§ 1

Wyłącza się z użytkowania i pozbawia się kategorii drogi powiatowej ulicę Rynek w Lesznie.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/412/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania i pozbawienia dotychczasowej kategorii


Ulica Rynek w Lesznie jest drogą powiatową o nr 6274P. Zgodnie z uchwałą nr XVII/247/2012 Rady Miasta Leszna z dnia 5 kwietnia 2012r. ulica Rynek w Lesznie została oznaczona na rysunku planu symbolem 87Pm/U z przeznaczeniem terenu, jako tereny placów miejskich z towarzyszącymi usługami. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu placu miejskiego zaplanowane zostały jako ogólnie dostępna przestrzeń reprezentacyjna o spójnym, jednolitym charakterze, jak również zostaną tam wydzielone powierzchnie utwardzone oraz zostanie tam zaplanowana zieleń towarzysząca.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wyłączenia ulicy Rynek z użytkowania, jako drogi publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowej kategorii.
Przedmiotową Uchwałę należy podjąć w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego oraz opinii Prezydenta Miasta Leszna.
Pozytywną opinię Zarządu Powiatu Leszczyńskiego otrzymaliśmy pismem Nr ZDP5542/13/1509/2012 z dnia 19.09.2012r. również pozytywną opinię podjął Prezydent Miasta Leszna, która otrzymaliśmy pismem MZD.7229.119.02.2012 z dnia 15.11.2012r.
Po uzyskaniu pozytywnych opinii w przedmiotowej sprawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę nr 2877/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi Nr 6274P – ulica Rynek w Lesznie kategorii drogi powiatowej, z jednoczesnym wyłączeniem drogi z użytkowania.

Opracował:
Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.