Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVII/410/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta Leszna- Etap IV?

UCHWA?A NR XXVII/410/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaci?gni?cia po??yczki w Wojew??dzkim Funduszu Ochrony ??rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacj? zadania pn. ??Zmiana sposobu ogrzewania budynk??w mieszkalnych w centrum miasta Leszna- Etap IV?

Numer uchwa??y: 410
Numer sesji: 27
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXVII/410/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta Leszna- Etap IV”

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:
§ 1
Zaciągnąć w 2013 roku pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta Leszna – Etap IV” w kwocie 217.000 zł.
§ 2
Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.
§ 3
Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z dochodów własnych miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/410/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych w centrum miasta Leszna – Etap IV”

Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację planowanego w 2013 roku zadania, polegającego na zastąpieniu, w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie, domowych pieców węglowych kotłami gazowymi. Powyższe przedsięwzięcie jest jednym z niezbędnych do zrealizowania działań naprawczych, wynikających z uchwały nr XXXIII/453/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy: miasto Leszno w województwie wielkopolskim”.
Przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2013 roku jest kontynuacją działań naprawczych rozpoczętych w 2010 roku wynikających z zapisu wyżej wymienionego programu. W latach 2010 -2012 roku na ten cel otrzymano pożyczkę w łącznej wysokości 1.161.100 zł, a koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 2.447.459,13 zł.
W 2013 r. w kolejnych 35 mieszkaniach planuje się zastąpienie 70 pieców kaflowych 35 kotłami gazowymi, co przyniesie dalszy efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji pyłu ogółem o ok. 2,28 t/rok oraz emisji gazów w tym dwutlenku siarki o ok. 0,9 t/rok, tlenku węgla o ok. 9,5 t/rok i dwutlenku węgla o ok. 60,6 t/rok.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia na ww. cel pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 217 000 zł.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.