Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR XXVII/408/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

U C H W A ? A NR XXVII/408/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu

Numer uchwa??y: 408
Numer sesji: 27
Rok: 2013
U C H W A Ł A NR XXVII/408/2013

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zmianami), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz. 1384 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
1. Miasto Leszno wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 13.500.000,00 PLN (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2013 roku w 6 (sześciu) seriach:
a) seria A13 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
b) seria B13 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
c) seria C13 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
d) seria D13 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
e) seria E13 na kwotę 2.000.000,00 PLN,
f) seria F13 na kwotę 3.500.000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

§ 2

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Miasta i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


§ 3

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Leszna.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4

1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji. Odsetki za dany okres odsetkowy są wypłacane w pierwszym dniu następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy są wypłacane w dacie wykupu.
3. Jeżeli data wypłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata odsetek nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 5

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie 11 lat.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXVII/408/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2013, związanego z wydatkami na inwestycje oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, głównie z uwagi na swoją elastyczność, instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 13.500.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie. długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, zasady oprocentowania. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu lub negocjacji na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki — oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.