Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII/407/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXVII/407/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 407
Numer sesji: 27
Rok: 2013Uchwała Nr XXVII/407/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku i Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2013-2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

3) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/407/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 95/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały nr XXVII/406/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały Nr XXVII/407/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024,

2. zwiększeniu przedsięwzięć bieżących o kwotę 228.200 zł w 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu o kwotę 300.000 zł w 2013 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Bieżące utrzymanie dróg”,
 zmniejszeniu o kwotę 71.800 zł w 2013 roku limitu wydatków oraz limitu zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”,

3. zwiększeniu przedsięwzięć majątkowych o kwotę 2.520.000 zł w 2013 roku polegających na:
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 70.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni chodników”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.500.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 150.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie”,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn.”Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” w celu zakupu sprzętu wodnego dla ZHP,
 zwiększeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 500.000 zł w roku 2013 przedsięwzięcia pn. „Budowa sztucznego lodowiska”.

4. zmianie sytuacji finansowej Miasta Leszna polegającej na zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 4.000.000 zł.


Opracował: Akceptował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.