Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVII/406/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXVII/406/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 406
Numer sesji: 27
Rok: 2013

Uchwała Nr XXVII/406/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 1.751.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 6.051.624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 4.300.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 305.536.864 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 180.225.081 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 125.311.783 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 258.952.287 zł i dochody majątkowe w kwocie 46.584.577 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 38.856.065 zł”.4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 319.884.864 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 179.240.310 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 140.644.554 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 252.680.951 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 67.203.913 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 50.287.870 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 500.000 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

7. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 38.413.788 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 18.006.499 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.407.289 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały

8. § 4 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.348.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu i pożyczki oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczki z lat ubiegłych”.

9. § 5 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.017.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.500.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000 zł,
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leszna wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.300.000 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 17.669.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 15.600.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 269.000 zł,
3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały”.

10. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 238.450 zł,
2) celowa w kwocie 1.131.336 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000 zł”.

11. § 9 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.717.000 zł, w tym pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł”

12. § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 220.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych” w kwocie 1.180.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

5. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

7. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

8. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/406/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 21.453 zł z tytułu zwiększonych dochodów w przedszkolach miejskich w związku z wystawieniem przez ENEA S.A. faktur korygujących dot. zużycia energii elektrycznej w 2012 roku,
b) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 120.171 zł z tytułu nagromadzonych odsetek bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,
c) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z tytułu zwrotu kaucji zwrotnej za organizację Indywidualnych Mistrzostw Kobiet i Mężczyzn w Kręglarstwie.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 1.600.000 zł z tytułu planowanego wpływu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadania:
• „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Trasa P-P” – w kwocie 1.240.000 zł,
• „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323 w granicach miasta Leszna” – w kwocie 360.000 zł.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 4.110.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 790.000 zł, z tego:
• 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta przez sport (dz. 750 rozdz. 75075),
• 60.000 zł z przeznaczenie na malowanie Przedszkola nr 3 (dz. 801 rozdz. 80104),
• 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej dzieci i młodzieży (dz. 926 rozdz. 92605),
- zadania inwestycyjne na kwotę 3.320.000 zł, z tego:
• 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników” (dz. 600 rozdz. 60016),
• 70.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” dot. budowy ścieżki rowerowej przy ul. Słowiańskiej (dz. 600 rozdz. 60016),
• 1.904.000 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych (dz. 801 rozdz. 80101), z tego:
 „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” w kwocie 150.000 zł,
 „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” dot. budowy Sali gimnastycznej w kwocie 1.500.000 zł,
 wykonanie nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 20.000 zł,
 modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 (wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, malowanie wewnętrzne z parkietem) w kwocie 120.000 zł,
 modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w kwocie 34.000 zł,
 kontynuacja wymiany okien w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 30.000 zł,
 montaż płotków przeciw śniegowych w Szkole Podstawowej nr 5 w kwocie 50.000 zł,
• 60.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104), z tego:
 kontynuacja wymiany okien w Przedszkolach nr 8, nr 10, nr 18 i nr 21 w kwocie 30.000 zł,
 wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 3 w kwocie 30.000 zł,
• 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. zakupu sprzętu wodnego (dz. 851 rozdz. 85153),
• 20.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku żłobka (wymiana drzwi, remont podjazdów i tarasów) (dz. 853 rozdz. 85305),
• 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację inwestycji w Miejskim Zakładzie Zieleni z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Modernizacja parku 1000-lecia" (dz. 900 rozdz. 90017),
• 150.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury – modernizacja budynku oraz doposażenie modernizowanych pomieszczeń (dz. 921 rozdz. 92109),
• 136.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (dz. 921 rozdz. 92120),
• 530.000 zł z przeznaczeniem na dotacje i na wydatki i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92604), z tego:
 „Budowa sztucznego lodowiska” w kwocie 500.000 zł,
 „Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do hali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” w kwocie 30.000 zł,
b) zmniejszeniu rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (dot. zakupu ciągnika),
c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 21.453 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii w przedszkolach miejskich. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 120.171 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Środki pochodzą z nagromadzonych odsetek bankowych na dzień 31 grudnia 2012 roku,
e) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92604 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji,
f) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem wyjazdu sportowców na różnego rodzaju imprezy dotyczące mistrzostw.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.796.000 zł z tytułu włączenia wolnych środków z lat ubiegłych i przeznaczeniu ich na następujące zadania:
- zadania bieżące na kwotę 1.039.500 zł, z tego:
• 300.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dot. zimowego utrzymania dróg i ulic w mieście,
• 60.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Miejskiej Policji (dz. 754 rozdz. 75404),
• 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w liceach ogólnokształcących (dz. 801 rozdz. 80120), z tego:
 realizacja konkursu rowerowego w szkołach w kwocie 10.000 zł,
 malowanie korytarzy w I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 60.000 zł,
 poszerzenie sieci hot-spot przy I Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 30.000 zł,
• 314.300 zł z przeznaczenie na wydatki bieżące w szkołach zawodowych (dz. 801 rozdz. 80130), z tego:
 doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe w związku z wprowadzonymi zmianami programowymi w kwocie 234.300 zł (Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w kwocie 105.300 zł, Zespół Szkół Technicznych w kwocie 32.000 zł, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 91.500 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych w kwocie 2.500 zł, Zespół Szkół Ochrony Środowiska w kwocie 3.000 zł),
 malowanie korytarzy w Zespole Szkół Technicznych w kwocie 60.000 zł,
 naprawa sufitu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w kwocie 20.000 zł,
• 245.200 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Praktycznego (dz. 801 rozdz. 80140), z tego:
 doposażenie w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe w związku z wprowadzonymi zmianami programowymi w kwocie 215.200 zł,
 remont pracowni samochodowej w kwocie 30.000 zł,
• 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności sportowej dzieci i młodzieży (dz. 926 rozdz. 92605),

- zadania inwestycyjne na kwotę 756.500 zł, z tego:
• 100.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji dot. modernizacji budynku Komendy (dz. 754 rozdz. 75404),
• 70.000 z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:
 spektrometr na wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego do identyfikacji substancji niebezpiecznych w kwocie 50.000 zł,
 samochód rozpoznawczo – ratowniczy typu bus do rozpoznawania skażeń chemicznych w kwocie 20.000 zł,
• 20.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację wymian okien w IV Liceum Ogólnokształcącym (dz. 801 rozdz. 80120),
• 88.000 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w szkołach zawodowych (dz. 801 rozdz. 80130), z tego:
 doposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe w związku z wprowadzonymi zmianami programowymi w kwocie 38.000 zł (Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w kwocie 6.000 zł, Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 18.000 zł, Zespół Szkół Ochrony Środowiska w kwocie 14.000 zł),
 wymiana pokrycia dachowego auli i budynków garażowych, częściowa wymiana okien w budynkach C, D i E w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 50.000 zł,
• 178.500 zł z przeznaczeniem na doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w sprzęt i niezbędne pomoce naukowe w związku z wprowadzonymi zmianami programowymi (dz. 801 rozdz. 80140),
• 300.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Uruchomienie wydatków nastąpi po przedyskutowaniu i ustaleniu priorytetów z nowym dyrektorem szpitala oraz z Komisją Spraw Społecznych,
b) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 6.892 zł z następujących tytułów:
 zmniejszenie o kwotę 892 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych dla osoby odbywającej służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych,
 zmniejszenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zadaniach powiatu,
c) zwiększenie w dz. 752 rozdz. 75295 o kwotę 892 zł z przeznaczeniem na pokrycie należności mieszkaniowych dla osoby odbywającej służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych na podstawie § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członków ich rodzin (Dz. U. z 2001 r. nr 116, poz. 1238 ze zmianami),
d) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
• dz. 801 rozdz. 80130 i dz. 854 rozdz. 85406 na kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
• dz. 852 rozdz. 85201, rozdz. 85220 i rozdz. 85295 na kwotę 89.800 z w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 95/2013 z dnia 29 marca 2013 roku polegających na zwiększeniu planu dotacji w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
• w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 336.062 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.22.2013.2 z dnia 11 marca 2013 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 roku,
• w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 30.000 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2013.4 z dnia 27 marca 2013 roku z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego dla miasta Leszna na pokrycie wydatków bieżących.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków na Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. zakupu sprzętu wodnego (dz. 851 rozdz. 85153).

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zwiększenia kwot wydatków inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot zakupów inwestycyjnych,
 zwiększenia kwot dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
 zwiększeniu dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych dot. Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na modernizację budynku oraz doposażenie modernizowanych pomieszczeń o kwotę 150.000 zł,
 zwiększenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. zakupu sprzętu wodnego o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 136.000 zł,
 wprowadzeniu wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji w kwocie 100.000 zł oraz Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 70.000 zł,
 wprowadzeniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
 „Przebudowa nawierzchni chodników” o kwotę 200.000 zł,
 „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7” w kwocie 150.000 zł,
 „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” w kwocie 1.500.000 zł,
oraz wprowadzeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych" w kwocie 70.000 zł.

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększenia planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 120.171 zł,
 wprowadzeniu następujących zadań:
• „Wykonanie nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 20.000 zł,
• „Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2” w kwocie 120.000 zł,
• „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10” w kwocie 34.000 zł,
• „Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3” w kwocie 30.000 zł,
• „Montaż płotków przeciwśniegowych w Szkole Podstawowej nr 5” w kwocie 50.000 zł,
• „Wymiana okien w Przedszkolach Miejskich nr 8, nr 10, nr 18 i nr 21” w kwocie 30.000 zł,
• „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 3” w kwocie 30.000 zł,
• „Wymiana okien w Liceum Ogólnokształcącym nr IV” w kwocie 20.000 zł,
• „Wymiana pokrycia dachowego auli i budynków garażowych oraz wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” w kwocie 50.000 zł,
• „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7a Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej „Mis” w kwocie 20.000 zł.


10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych:
• wprowadzenie poz. „Zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie 18.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych:
• wprowadzenie poz. „Zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie 6.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Szkół Ochrony Środowiska:
• wprowadzenie poz. „Zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie 14.000 zł,
 dz. 801 rozdz. 80140 dla Centrum Kształcenia Praktycznego:
• wprowadzenie poz. „Zakup pomocy dydaktycznych” w kwocie 178.500 zł.


11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „Budowa sztucznego lodowiska” o kwotę 500.000 oraz poz. „Zakup ciągnika” o kwotę 20.000 zł a także wprowadzeniu nowego tytułu zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do sali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” w kwocie 30.000 zł,
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez wprowadzeniu zadania pn.: ”Modernizacja parku 1000-lecia” w kwocie 150.000 zł oraz zmianę tytułów zadań inwestycyjnych z „budowa placów zabaw” na „doposażenie placów zabaw” oraz z „zakup przedniego TUZ oraz odgarniacza do śniegu” na „zakup ładowacza czołowego z niezbędnym wyposażeniem oraz odgarniacza do śniegu”.


12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 700.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 150.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 300.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000 zł,
 zwiększeniem dotacji celowych przekazanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 136.000 zł.


13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:
 Miejskiego Zakładu Zieleni poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” o kwotę 156.000 zł, „przychody własne” o kwotę 6.000 zł, „dotacje na inwestycje” o kwotę 150.000 zł oraz zwiększenie poz. „razem koszty” o kwotę 156.000 zł, „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 6.000 zł, „koszty inwestycyjne” o kwotę 150.000 zł. Zwiększone przychody bieżące dotyczą sprzedaży składników majątkowych. Po stronie kosztów zwiększa się koszty dot. zakupu energii oraz podatku od towarów i usług VAT. Zwiększenie dotacji na inwestycje dotyczy zadania pn.: „Modernizacja Parku 1000-lecia” w kwocie 150.000 zł,
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez zwiększenie poz. „razem przychody” i „dotacje na inwestycje” o kwotę 550.000 zł oraz zwiększenie poz. „razem koszty” i „koszty inwestycyjne” o kwotę 550.000 zł. Zwiększenie dotyczy dotacji na następujące zadania pn.: „Budowa sztucznego lodowiska” o kwotę 500.000 zł, „zakup ciągnika” o kwotę 20.000 zł oraz wprowadzeniu nowego tytułu zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych do sali sportowo-widowiskowej „TRAPEZ” w kwocie 30.000 zł.


14. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu wydatków realizowanego projektu pn.: „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” o kwotę 120.171 zł.

15. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na:
 zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 8.300.000 zł,
 zwiększeniu rozchodów w związku z planowanym wcześniejszym wykupem wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę 4.000.000 zł.
Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.