Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVI/400/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie Miasta Leszna

UCHWA?A Nr XXVI/400/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 kwietnia 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 400
Numer sesji: 26
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXVI/400/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leszna

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska Leszna, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leszna (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 2214) w § 17 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/400/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 03 kwietnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Leszna.Proponowane brzmienie § 17 ust. 3 pkt. 1 dotyczy ustalenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy. Bezpośredni odbiór z tych nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych musi być rozwiązany jednolicie na terenie działania Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, tj. „nie rzadziej niż
raz w miesiącu”.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
I Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.