Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/398/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2013 r.

Uchwa??a Nr XXV/398/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przyj?cia programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno??ci zwierz?t na terenie miasta Leszna w 2013 r.

Numer uchwa??y: 398
Numer sesji: 25
Rok: 2013
Uchwała Nr XXV/398/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 marca 2013 roku


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2013r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXV/398/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2013 roku.

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która w art. 11a ust. 1 zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

Zgodnie z art. 11a ust. 6 w/w ustawy projekt programu przygotowuje Prezydent Miasta.
Proponowany projekt obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
tj. wszystkie działania które powinny znaleźć się w projekcie (art. 11a ust.2) oraz wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację i sposób wydatkowania tych środków.

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lesznie oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Miasta Leszna.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.