Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/396/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwa??y nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Uchwa??a Nr XXV/396/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwa??y nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy op??at za przew??z os??b, baga??u i zwierz?t ??rodkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, ??wi?ciechowa.

Numer uchwa??y: 396
Numer sesji: 25
Rok: 2013


Uchwała Nr XXV/396/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami), Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1
W Uchwale nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych
miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje i ceny biletów:
a) bilet jednorazowy – uprawnia do jednorazowego przejazdu,
b) bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy w autobusie nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
c) bilet miesięczny imienny – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
d) bilet dekadowy imienny – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni,
e) bilet miesięczny na okaziciela – uprawnia do przejazdu we wszystkie dni miesiąca,
f) bilet dekadowy na okaziciela – uprawnia do przejazdu w danej dekadzie, za dekadę rozumie się okres kolejno następujących po sobie 10 dni.

Bilet jednorazowy Bilet jednorazowy zakupiony u kierowcy Bilet miesięczny imienny Bilet dekadowy imienny
W granicach administracyjnych miasta Leszna
Normalny 2,70 zł 3,20 zł
Ulgowy 1,35 zł 1,60 zł
Normalny na jedną linię 73,00 zł 31,00 zł
Ulgowy na jedną linię 36,50 zł 15,50 zł
Normalny na sieć 94,00 zł 39,50 zł
Ulgowy na sieć 47,00 zł 19,75 złBilet miesięczny na okaziciela Bilet dekadowy na okaziciela
W granicach administracyjnych miasta Leszna
Normalny na sieć 135,00 zł 57,00 zł
Ulgowy na sieć 67,50 zł 28,50 zł
2. § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, niezapłacenia należności za zabrane do autobusu rzeczy lub zwierzęta względnie naruszenia przepisów o ich przewozie, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinna pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
4.1 za przejazd bez ważnego biletu jako 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 135,00 zł,
4.2 za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jako 40 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 108,00 zł,
4.3 za zabieranie ze sobą do środka transportowego bagażu i zwierząt za których przewóz przewidziane są opłaty, a przewożonych bez uiszczenia tych opłat jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł,
4.4 za zabieranie ze sobą do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł.

3. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu autobusu bez
uzasadnienia oraz za zabrudzenie wnętrza autobusu podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 405,00 zł.

4. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu – jak w ust. 4.2. W przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów w terminie 7 dni od dnia kontroli pasażer uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 27,00 zł.

5. W § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
7. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wysokość opłat ustalonych w sposób określony w ust. 4, obniża się o 50 %. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od jej nałożenia opłatę dodatkową obniża się o 30%.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2013 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr XXV/396/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/337/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

1. Zmiana treści taryfy opłat w części obejmującej opłaty taryfowe.

Proponuje się wycofanie z taryfy opłat biletu okresowego na dwie linie w kwocie 94,00 zł i obniżenie ceny biletu okresowego na sieć w granicach administracyjnych miasta Leszna z kwoty w wysokości 114,00 zł do kwoty w wysokości 94,00 zł.
Proponowana zmiana dotyczy uatrakcyjnienia oferty w obecnie stosowanym systemie taryfowym.
Oferta obniżonego biletu sieciowego skierowana jest przede wszystkim do osób uczących się i studiujących w Lesznie, ale nie tylko.

2. Zmiana treści taryfy opłat w części obejmującej wysokości opłat dodatkowych.

Zmiana ta podyktowana jest dostosowaniem taryfy opłat w części obejmującej wysokości opłat dodatkowych do zapisów ustawy „Prawo przewozowe”, które reguluje sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
W związku z powyższym zmniejszeniu ulega wysokość opłat dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu z obecnej 50-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna do wysokości
40-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna. W przypadku leszczyńskiej komunikacji miejskiej jest to zmniejszenie opłaty dodatkowej z kwoty w wysokości 135,00 zł do kwoty w wysokości 108,00 zł.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.