Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXV/393/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XXV/393/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 393
Numer sesji: 25
Rok: 2013


UCHWAŁA NR XXV/393/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Udziela się dotacji następującym osobom:
1. Bronisława Skrzypczak i Ireneusz Skrzypczak, zam.: ul. Wilkońskiego 11, 64-100 Leszno
Nazwa i adres zabytku: Wiatrak – koźlak , ul. Strumykowa 1 w Lesznie
a/ Zakres dotowanych prac – nazwa zadania: bieżąca konserwacja, naprawa i uzupełnienia oraz wymiana elementów zniszczonych pokrycia dachowego, pokrycia ściany wiatrowej, naprawa śmigieł i impregnacja.

b/ Proponowana kwota dotacji: do 30.000,00 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi 30.000,00 PLN z VAT, przy czym
proponowana dotacja stanowi wartość do 100 % szacunkowych kosztów zadania brutto – 1 etap prac.

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża, Pl. Jana Metziga 19, 64-100 Leszno, reprezentowana przez księdza Kazimierza Małka, Proboszcza Parafii.
Nazwa i adres zabytku: Lapidarium obejmujące zbiory płyt nagrobnych przy kościele pw. Św. Krzyża w Lesznie
Nazwa zadania: Zatrzymanie procesu destrukcji rzeźb lapidarium w agresywnej atmosferze miejskiej i próba przywrócenia im pierwotnych walorów estetycznych.
a/ Zakres dotowanych prac – wykonanie nowych fundamentów oraz odpowiedniej izolacji poziomej, dezynfekcja rzeźb, oczyszczenie mechaniczne i chemiczne mikroorganizmów oraz nawarstwień, odsolenie, wzmocnienie strukturalne osłabionych partii piaskowca, zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją, sklejenie przełamanychi pękniętych fragmentów, uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcja brakujących elementów, uczytelnienie inskrypcji, scalenie kolorystyczne uzupełnień, hydrofobizacja powierzchni preparatem krzemoorganicznym, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

b/ Proponowana kwota dotacji: do 50.000,00 PLN brutto
c/ Całkowity szacunkowy koszt zadania wynosi : 50.000,00 PLN z VAT, przy czym proponowana dotacja stanowi wartość do 100% szacunkowych kosztów zadania brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA NR XXV/393/2013
z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2013 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków. Propozycje dofinansowania przygotowano w oparciu o opinię powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Zespołu weryfikującego wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz w oparciu o opinię Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.