Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/392/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXV/392/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 392
Numer sesji: 25
Rok: 2013Uchwała Nr XXV/392/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach:
1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/392/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia nr 40/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały nr XXIV/389/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 zarządzenia nr 64/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały Nr XXV/391/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały Nr XXV/392/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024,

2. zmianie przedsięwzięć bieżących polegających na zmniejszeniu limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 44.265 zł przedsięwzięcia pn. „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych” na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2013.4 z dnia 21 lutego 2013 roku w celu dostosowania wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa.

Ponadto wypełniono dyspozycję z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456). Zastosowano nowy wzór załączników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.