Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/391/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXV/391/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 391
Numer sesji: 25
Rok: 2013


Uchwała Nr XXV/391/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 66.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 66.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 303.419.178 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 180.073.457 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 123.345.721 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 258.434.601 zł i dochody majątkowe w kwocie 44.984.577 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.123.520 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”,
4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 313.467.178 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.978.686 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 138.488.492 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 250.479.936 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 62.987.242 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 6 pkt 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.123.520 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 36.907.788 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.856.499 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.051.289 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały

§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/391/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 46.240 zł z tytułu realizacji porozumienia przejęcia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Lipno, Święciechowa i Rydzyna o kwotę 46.240 zł. Zwiększenie związane jest z nowo ustalonymi odpłatnościami gmin do przewozów osób,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 20.000 zł z tytułu planowanych zwiększonych dochodów dotyczących wynajmu pomieszczeń kuchennych i stołówki w Szkole Podstawowej nr 12.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 46.240 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji dot. przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie gmin: Lipno, Święciechowa i Rydzyna. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 12. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
c) zmiany pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w następujących działach i rozdziałach:
 dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 3.494 zł z przeznaczeniem na zakupy urządzeń kuchennych (lodówka, naświetlacz do jaj) w Przedszkolu Miejskim nr 4,
 dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umowy o dzieło na sporządzenie gminnego programu ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2014-2017.

3. Załączniki Nr 3 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 900 zł w celu wyodrębnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe.4. Załączniki Nr 4 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 64/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku polegających na dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FB.I.3111.23.2013.4 z dnia 21 lutego 2013 roku w dz. 853 rozdz. 85321 zmniejszenie o kwotę 44.265 zł.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2013” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu o kwotę 46.240 zł dotacji celowej z gminy Lipno, Święciechowa i Rydzyna w związku z nowo ustalonymi odpłatnościami gmin do przewozów osób dot. realizacji porozumienia przejęcie lokalnego transportu zbiorowego na terenie ww. gmin.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmniejszenia kwot zakupów inwestycyjnych.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 801 rozdz. 80104:
• zmniejszenie poz. „Zakup sprzętu kuchennego” o kwotę 3.494 zł.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez zmniejszenie tytułu inwestycyjnego poz. „Budowa instalacji monitoringu na terenie stadionu im. A. Smoczyka” o kwotę 50.000 zł z jednoczesnym wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 „Zamontowanie metalowych furt na wszystkich wejściach schodowych z widowni stadionu do pasa bezpieczeństwa na stadionie im. A. Smoczyka” w kwocie 30.000 zł,
 „Wykonanie monitoringu Sali sportowej „ĆWICZNIA” oraz boisk „ORLIK 2012” przy ul. Grota Roweckiego” w kwocie 20.000 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są z:
 zwiększeniem dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 46.240 zł,
 zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 20.000 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 4.830 zł (dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103) z następujących tytułów:
 odszkodowania od Towarzystwa Reasekuracji i Ubezpieczeń WARTA S.A. (kwota 3.600 zł),
 odszkodowania na podstawie wyroku Sądu w Lesznie za szkody wyrządzone przestępstwem w Oddziale Przedszkolnym w Strzyżewicach (kwota 1.200 zł),
 odsetki bankowe (kwota 30 zł).

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie poz. „dotacje przedmiotowe” o kwotę 46.240 zł oraz zmniejszenie poz. „przychody własne” o kwotę 46.240 zł. Zwiększenie dotacji związane jest z nowo ustalonymi odpłatnościami dla gmin Lipno, Święciechowa i Rydzyna do przewozów osób w komunikacji miejskiej. Zmniejszenie przychodów własnych związane jest z urealnieniem wpływów ze sprzedaży biletów z tytułu świadczonych usług przewozowych.

12. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2013 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacji poprzez zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 46.240 zł. Dotacja dla Zakładu po zmianach wynosi 3.423.520 zł i obejmuje przewozy osób niepełnosprawnych na obszarze miasta Leszna oraz przewozy w komunikacji miejskiej na obszarze miasta Leszna oraz gmin Lipno, Rydzyna i Święciechowa. Jednocześnie na terenie gminy Lipno zwiększona zostaje praca przewozowa o 9.789 km rocznie (z 17.590 km rocznie do 27.379 km rocznie).Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.