Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXV/390/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Uchwa??a Nr XXV/390/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorz?dowych zak??ad??w bud??etowych na rok 2013

Numer uchwa??y: 390
Numer sesji: 25
Rok: 2013Uchwała Nr XXV/390/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/356/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2013 § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Ustala się na rok 2013 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji
a) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze miasta Leszna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,9980 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,7199 zł na 1 wozokilometr
b) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Lipno – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 3,2214 zł na 1 wozokilometr
c) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Rydzyna – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1,6076 zł na 1 wozokilometr
d) w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Święciechowa – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,7650 zł na 1 wozokilometr
2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 22,6429 zł na 1 m2 powierzchni
3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 3,7934 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 6,0072 zł na 1m2 powierzchni”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/390/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 14 marca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXII/356/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowych
dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2013 roku.
Zmiana wynika z ustalenia nowych odpłatności dla gminy Lipno, Święciechowa i Rydzyna do przewozów osób w komunikacji miejskiej. Wobec powyższego kwota dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji ulega zwiększeniu o kwotę 46.240 zł. Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy w komunikacji miejskiej na terenie gmin wynosi:
a) na obszarze gminy Lipno:
- przed zmianami 3,3769 zł na 1 wozokilometr
- po zmianach 3,2214 zł na 1 wozokilometr
b) na obszarze gminy Rydzyna:
- przed zmianami 1,4885 zł na 1 wozokilometr
- po zmianach 1,6076 zł na 1 wozokilometr
c) na obszarze gminy Święciechowa:
- przed zmianami 2,5600 zł na 1 wozokilometr
- po zmianach 2,7650 zł na 1 wozokilometr
Jednocześnie na terenie gminy Lipno zwiększona zostaje praca przewozowa o 9.789 km rocznie (z 17.590 km rocznie do 27.379 km rocznie). Praca przewozowa na terenie pozostałych gmin pozostaje bez zmian i wynosi odpowiednio: na terenie gminy Rydzyna 106.176 km rocznie i na terenie gminy Święciechowa 23.375 km rocznie.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.