Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Budowa boiska do pi??ki no??nej wraz z instalacj? o??wietlenia p??yty boiska, na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy Al. Jana Paw??a II nr 10

Budowa boiska do pi??ki no??nej wraz z instalacj? o??wietlenia p??yty boiska, na terenie Szko??y Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy Al. Jana Paw??a II nr 10

Data publikacji: 08.03.2013
Termin sk??adania ofert: 26.03.2013

 

 

Uwaga! W dniu 20.03.2013r. Zamawiajacy zamieścił modyfikację SIWZ.

Uwaga ! W dniu 20.03.2013r. Zamawiajacy zamieścił wyjaśnienie treści SIWZ.

 

 

Leszno: Budowa boiska do piłki nożnej wraz z instalacją oświetlenia płyty boiska, na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy Al. Jana Pawła II nr 10
Numer ogłoszenia: 94366 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 65 5298100, faks 65 5298131.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska do piłki nożnej wraz z instalacją oświetlenia płyty boiska, na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy Al. Jana Pawła II nr 10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozebranie 1000 m2 istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową; 2) wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych; 3) roboty ziemne i ułożenie na gruncie geotkaniny; 4) wykonanie instalacji drenażu i podłączenie do istniejącej kanalizacji; 5) wykonanie warstwy odsączającej z pospółki; 6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i grysu granitowego pod nawierzchnię boiska; 7) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem w nawierzchnię linii rozgraniczających dla boiska do piłki nożnej. Wymiary płyty boiska 34,0 m x 57,0 m, wymiary placu gry 30,0 m x 53,0 m 8) wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obustronnie ograniczonej obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej z oporem; 9) wykonanie ogrodzenia boiska (piłkochwytu) o wysokości 6,00 m z bramami i furtkami; 10) dostarczenie i montaż kompletu urządzeń wyposażenia boiska do piłki nożnej oraz urządzeń terenowych; 11) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska wraz z przyłączem. 12) Szczegółowy zakres robót, sposób ich wykonania i wymagania jakościowe są opisane w projekcie Budowy Zespołu Boisk Sportowych i Zaplecza Sanitarno-Socjalnego przy SP 7 Etap I, w części dotyczącej budowy boiska do piłki nożnej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.leszno.pl oraz są dostępne w biurze prowadzącego postępowanie ( ulica Kazimierza Karasia 15, pok. 34).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.11.00.00-1, 45.21.22.00-8, 45.31.61.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na obie części zamówienia; - na pierwszą część zamówienia w wysokości 8000,00 zł. - na drugą część zamówienia w wysokości 1000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca załączy do oferty stosowne oświadczenie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: a) w przypadku składania oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia - budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej i wartości co najmniej 400.000,00 zł. każdego z boisk, b) w przypadku składania oferty na wykonanie drugiej części zamówienia - budowie instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego o wartości co najmniej 50 000,00 zł. każdej z instalacji;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach oraz doświadczeniu określonym poniżej : I część zamówienia - budowa boiska do piłki nożnej przy SP 7 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz minimum 5-letnie doświadczenia w danej specjalności i kierowanie minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej. II część zamówienia - budowa instalacji elektrycznej oświetlenia płyty boiska do piłki nożnej przy SP 7 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum 5 - letnie doświadczenie w danej specjalności i kierowanie minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie instalacji oświetlenia zewnętrznego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: 1) dla pierwszej części zamówienia Wykonawca wykaże że: a) dysponuje kwotą w wysokości co najmniej 500.000,00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia- środki finansowe lub/i zdolność kredytowa, b) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000.000 zł., 2) dla drugiej części zamówienia Wykonawca wykaże że: a) dysponuje kwotą w wysokości co najmniej 50.000,00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia- środki finansowe lub/i zdolność kredytowa, b) posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000 zł.,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • próbki, opisy lub fotografie
·         inne dokumenty
a) Aprobatę Techniczną lub Rekomendację Techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd; b) kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta. c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni. d) autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem przez producenta udzielonej 5 letniej gwarancji jakości na tą nawierzchnię; e) dodatkowo dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x20 cm.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331) albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej, 2) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców (załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 ust. 2 i 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia. 3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, że polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów żąda przedstawienia dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) w przypadku warunków o których mowa w art. 22 ust.4 Ustawy: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych przez inny podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - wspólne oświadczenie Wykonawcy i innego podmiotu o solidarnej odpowiedzialności innego podmiotu za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; 2) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę , jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 3) wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego; 4) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 6) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót; 7) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy; 8) zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie; 9) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, nie dotyczy wzrostu stawki VAT (wzrost stawki VAT, nie wpływa na wysokość wynagrodzenia - koszty związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę), 10) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. 34.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno pok. 34.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Pawła II nr 10,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) rozebranie 1000 m2 istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową; 2) wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych; 3) roboty ziemne i ułożenie na gruncie geotkaniny; 4) wykonanie instalacji drenażu i podłączenie do istniejącej kanalizacji; 5) wykonanie warstwy odsączającej z pospółki; 6) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i grysu granitowego pod nawierzchnię boiska; 7) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem w nawierzchnię linii rozgraniczających dla boiska do piłki nożnej. Wymiary płyty boiska 34,0 m x 57,0 m, wymiary placu gry 30,0 m x 53,0 m 8) wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, obustronnie ograniczonej obrzeżem betonowym ustawionym na ławie betonowej z oporem; 9) wykonanie ogrodzenia boiska (piłkochwytu) o wysokości 6,00 m z bramami i furtkami; 10) dostarczenie i montaż kompletu urządzeń wyposażenia boiska do piłki nożnej oraz urządzeń terenowych;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.11.00.00-1, 45.21.22.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia płyty boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie, przy Al. Jana Pawła II nr 10..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) roboty ziemne 2) wykonanie przyłącza elektrycznego zalicznikowego, 3) wykonanie linii kablowych instalacji oświetlenia boiska, zasilania kamer monitoringu oraz przesyłu sygnału z kamer monitoringu 4) montaż słupów oświetleniowych o wysokości 10 m z fundamentami i wysięgnikami, 4) montaż opraw oświetleniowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2013-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.