Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 389
Numer sesji: 24
Rok: 2013

Uchwała Nr XXIV/389/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 950.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 950.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 303.397.203 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 180.007.217 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 123.389.986 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 258.412.626 zł i dochody majątkowe w kwocie 44.984.577 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 37.135.894 zł.”
4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 313.445.203 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.912.446 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 138.532.757 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 250.454.467 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 62.990.736 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/389/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 950.000 zł środków z Unii Europejskiej na realizację projektów pn.:
 „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” (kwota 500.000 zł),
 „Przebudowa drogi wojewódzkiej 323 w granicach miasta Leszna” (kwota 450.000 zł),
z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu inwestycji jednorocznej pn.: „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta” w kwocie 950.000 zł (dz. 600 rozdz. 60015). Prezydent Miasta zamierza zwrócić się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przyznanie z rezerwy subwencji ogólnej (kwota dofinansowania do 50% wartości całkowitej).

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzeniu zadania w inwestycjach jednorocznych.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą wprowadzenia zadania pn.: „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta” w kwocie 950.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.