Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Specjalista ds. ksi?gowych ?? Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie

Specjalista ds. ksi?gowych ?? Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Lesznie


Specjalista ds. księgowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie


Specjalista ds. księgowych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie ul. Narutowicza 74, 64 – 100 Leszno
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. księgowych

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Centrum Kształcenia Praktycznego
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 74
wymiar czasu pracy: pół etatu
rodzaj umowy: umowa o pracę


Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Specjalisty ds. księgowych powinna spełniać zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,
4. posiada wykształcenie wyższe zawodowe ekonomiczne,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. cieszy się nieposzlakowana opinią.


Wymagania pożądane:

1. Znajomość rachunkowości budżetowej
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
4. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela
5. Znajomość obsługi programów komputerowych: VULCAN - program księgowy, MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT OFFICE EXCEL
6. Umiejętność pracy w zespole

Zakres podstawowych czynności:

1. Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych.
2. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań wg poszczególnych tytułów oraz wg dłużników i wierzycieli.
3. Wystawianie rachunków sprzedaży,
4. Egzekwowanie należności i naliczeń odsetek od nieterminowych zapłat.


Wymagane dokumenty:

• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności,
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwo karne skarbowe,
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. do celów rekrutacji,


Dokumenty należy składać w terminie do 20.02.2013 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74

Informacje dodatkowe:

• Koperta na konkurs powinna być zaklejona i opatrzona dopiskiem „konkurs na stanowisko księgowego”
• Oferty nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane
• Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej /postępowania kwalifikacyjnego/
• Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 529 94 37

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.leszno.pl/ oraz w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po ogłoszeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wybór kandydata na księgowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie dokona komisja powołana przez dyrektora placówki.
Centrum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata (na czas określony a następnie na nieokreślony)Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Andrzej Stankowiak
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2013-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.