Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/385/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie statutu Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie

UCHWA?A Nr XXIII/385/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie statutu Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie

Numer uchwa??y: 385
Numer sesji: 23
Rok: 2013





UCHWAŁA Nr XXIII/385/2013

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie statutu Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie



Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 ze zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) uchwala się, co następuje :


§ 1

Miejskiemu Biuru Wystaw Artystycznych w Lesznie nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc § 2 uchwały Nr VI/67/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie przekształcenia Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie w Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz uchwała Nr XXVII/316/2001 z dnia 25 stycznia 2001 Rady Miejskiej Leszna w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk











U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXIII/385/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania nowego statutu Miejskiemu Biuru Wystaw Artystycznych w Lesznie



W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. zmian w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póżn. zmianami) konieczne jest nadanie nowego statutu Miejskiemu Biuru Wystaw Artystycznych w Lesznie.






Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:



Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.