Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 381
Numer sesji: 23
Rok: 2013
Uchwała Nr XXIII/381/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 rokuw sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Rada Miejska Leszna uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

§ 2

Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami:
- ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 r. ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego


§ 3

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości oraz innych części tych nieruchomości służących do użytku publicznego.
Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na szerokości 1,5 m ciągu przylegającego do danej nieruchomości.

§ 4

Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu, o którym mowa w § 3 winien być realizowany przez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 5

Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady.
§ 6

Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na nich koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania.

§ 7

Zabrania się mycia pojazdów w miejscach publicznych. Na utwardzonych powierzchniach nieruchomości, nie będących miejscami publicznymi, dopuszcza się (poza myjniami i warsztatami naprawczymi) :
1) mycie samochodów pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacyjnej albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków zbiorników wodnych,
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych; zabrania się prowadzenia napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych.

§ 8

Ścieki bytowe i przemysłowe powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej. Wyłącznie w przypadku braku takich sieci, nieczystości ciekłe winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (niewyposażonych w przelewy do innych urządzeń infrastruktury technicznej) wybudowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego bądź oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków.§ 9

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikowi miejskiej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Prezydenta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dostęp do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi i mienia.
§ 10

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres 2 lat dowodów zapłaty za wykonanie usługi usunięcia ustalonej ilości ścieków.

§ 11

Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 12

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe,
2) tworzywa sztuczne i metale,
3) szkło bezbarwne,
4) szkło kolorowe,
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
6) przeterminowane leki,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Pozostałe odpady, po wysegregowaniu wskazanych w pkt. 1-12 stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, w tym worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym§ 13
1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosować należy:
1) worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, pojemniki (kontenery) o pojemności od 60 litrów do 30 000 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowanie kolorystyczne worków:
1) kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury (makulatury) oraz opakowań wielomateriałowych,
2) kolor biały – worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego,
3) kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego,
4) kolor żółty - worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metalu.
3. Na workach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu napis:
1) „PAPIER” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 1,
2) „SZKŁO BEZBARWNE” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 2,
3) „SZKŁO KOLOROWE” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,
4) „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 4.
4. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, z uwzględnieniem ust.6.
5. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się możliwość zbierania odpadów selektywnych w pojemnikach (kontenerach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki w kolorystyce określonej w ust. 2.
6. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się na terenach domków letniskowych, przy organizowaniu imprez masowych oraz w przypadkach indywidualnych, uzgodnionych z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego.

§ 14

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki (w tym worki) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej dla zmieszanych odpadów komunalnych minimum:
1) 30 litrów (0,030 m3) na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż pojemnik, o pojemności 60 litrów ;
2) 10 litrów (0,010 m3) na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych, przedszkolach, żłobkach;
3) 10 litrów (0,010 m3) na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;
4) 120 litrów (0,120 m3) na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;
5) 10 litrów (0,010 m3) na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
6) 120 litrów (0,120 m3) w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych;
7) 10 litrów (0,010 m3) na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;
8) 10 itrów (0,010 m3) na 1 pracownika w punktach handlowych i usługowych innych niż wskazane w pkt. 7;
9) 10 litrów (0,010 m3) na 1 punkt targowy w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach;
10) 10 litrów (0,010 m3) na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;
11) 60 litrów (0,060 m3) na 1 domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku;
12) 5 litrów (0,005 m3) na 1 miejsce postojowe w zespołach garaży.

2. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 5), dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o objętości odpowiadającej ilości powstających odpadów selektywnie zbieranych.
§ 15
1. Pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych winny być ustawiane w granicach nieruchomości na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ich usytuowania właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
3. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów komunalnych ponosi właściciel nieruchomości.
4. Przepisy § 15 ust. 1 - ust. 3 stosuje się odpowiednio do usytuowania koszy na odpady ustawionych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, dostęp do pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów w czasie określonym w harmonogramie odbioru odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi i mienia.
6. Dla domków letniskowych dopuszcza się zbieranie worków w kontenerze zbiorczym w lokalizacji wskazanej przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.
7. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za pisemną zgodą jej właściciela.

§ 16
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki (w tym worki) na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodować zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać ich w czystości poprzez mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny. Zabrania się wrzucania do pojemników gorącego popiołu.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17
1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) Bezpośrednio z nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2) Pozostałe odpady zebrane selektywnie winny być przekazywane sukcesywnie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardów czystości nieruchomości, o jakich mowa w ust. 1.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) Odpady zebrane selektywnie winny być przekazywane sukcesywnie do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardów czystości
nieruchomości, o jakich mowa w ust. 1.

4). Informacja o częstotliwości, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 przedstawiona
będzie przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w formie
harmonogramu, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Związku oraz
Miasta Leszna.

§ 18

1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
1) Bezpośrednio z nieruchomości
a) odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, zwanego dalej przedsiębiorcą, po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach.
b) odpadów selektywnie zebranych, typu: papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło białe, szkło kolorowe poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w workach. Na terenie zabudowy zwartej wielorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki w kolorystyce określonej w § 13 ust. 2.
c) mebli i odpadów wielkogabarytowych poprzez przekazanie ich w trakcie zbiórki objazdowej przedsiębiorcy. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich w trakcie zbiórki objazdowej przedsiębiorcy. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady te należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
e) wszystkie odpady zebrane selektywnie, wymienione w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. b-d mogą być również przekazywane przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2) Za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
a) odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych poprzez gromadzenie w workach i przekazywanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

b) przeterminowanych i nie wykorzystanych leków poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te można również wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach, wskazanych przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego.

c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych przez właściciela (użytkownika) nieruchomości we własnym zakresie, gromadzonych w workach i pojemnikach i przekazywanie ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie.
d) chemikaliów poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
e) zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazywanie ich do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady te mogą być
również wrzucane do pojemników zlokalizowanych w obiektach
użyteczności publicznej.
f) zużytych opon poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1). Bezpośrednio z nieruchomości - odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach;
2). Za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - selektywnie zebrane odpady komunalne, o których mowa w § 12 powstałe w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi.

§ 19
Informacje dotyczące punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym adresów i godzin otwarcia podane są w Biuletynie Informacji Publicznej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz Miasta Leszna.

§ 20
Właściciele nieruchomości posiadający tereny zielone w granicach nieruchomości mogą kompostować odpady zielone oraz inne odpady biodegradowalne we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 21

Właściciele oraz osoby, pod nadzorem których znajdują się zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem zdrowia i życia lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku.§ 22

Do obowiązków właścicieli oraz osób, pod nadzorem których znajdują się zwierzęta domowe, należy:
1) dbanie o zdrowie, czystość i wygląd zwierząt,
2) rejestracja psów w Urzędzie Miasta Leszna.


§ 23

Zabrania się:
1) pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający ich samodzielne wydostanie się,
2) wprowadzania psów na tereny placów zabaw i piaskownic,
3) wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu). Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niepełnosprawnych.

§ 24

Na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy pies znajduje się w odległości, co najmniej 100m od terenów zabudowanych, pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a osoba prowadząca go ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 25

Psy ras uznawanych za agresywne w rozumieniu odrębnych przepisów oraz ich mieszańce mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie – na smyczy i w założonym kagańcu.

§ 26

Właściciele oraz osoby, pod nadzorem których znajdują się zwierzęta domowe są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego a także na wszystkich terenach użytku publicznego. Zanieczyszczenia należy usuwać niezwłocznie.


Rozdział VI
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 27

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w tym ptactwa domowego na części obszaru miasta w granicach zabytkowego założenia urbanistycznego ograniczonego ulicami: Lipowa, Grota Roweckiego, Tama Kolejowa, Towarowa, Poniatowskiego, Słowackiego, Dąbrowskiego, Westerplatte, Jagiellońska, Al. Jana Pawła II, Włodarczaka, 17-go Stycznia łącznie z zabudową obrzeżną wymienionych ulic oraz w budownictwie wielorodzinnym.

§ 28

Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej – poza obszarem określonym w § 27 dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, że jest to zgodne z:
1) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna,
2) przepisami higieniczno – sanitarnymi,
3) przepisami prawa budowlanego,
4) przepisami prawa ochrony środowiska.

§ 29

Wprowadza się zakaz utrzymywania pasiek z pszczołami w odległości mniejszej niż 50 m od terenów zamieszkałych i ciągów pieszych.

§ 30

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich w tym ptactwa domowego na nieruchomościach zagospodarowanych jako działki ogrodowe i rekreacyjne określają regulaminy rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 31

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie, w tym ptactwo domowe jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich oraz ptactwa domowego w sposób nie powodujący uciążliwości w zakresie emisji hałasu oraz substancji zapachowych.


Rozdział VII
Wyznaczanie obszarów podlegających deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 32

Nakłada się na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzania deratyzacji w miesiącach kwietniu i październiku każdego roku.

§ 33

Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całego miasta.


Rozdział VIII
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 34


Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe


§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spowodowała, że z dniem 31 grudnia 2012r. stracił moc dotychczasowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

Proponowane brzmienie projektu regulaminu obejmuje wszelkie zmiany, jakie zostały wprowadzone nowelizacją ustawy oraz uwzględnia przekazanie Związkowi Międzygminnemu „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” - którego Miasto Leszno jest uczestnikiem, zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie Leszna.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.