Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/380/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 - 2017

UCHWA?A Nr XXIII/380/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 - 2017

Numer uchwa??y: 380
Numer sesji: 23
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIII/380/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 - 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
Rozdział I
Wprowadzenie

§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalony przez radę gminy, w kształcie określonym przez art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych.
Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy.
§ 2. Zgodnie z ustawą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna został opracowany na pięć kolejnych lat i obejmuje w szczególności:

a. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
b. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
c. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
d. analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikającą ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
e. przewidywane koszty utrzymania zasobu lokalowego Miasta Leszna w latach 2013 - 2017 oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
f. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

§ 3. Ustala się następujące podstawowe założenia programu:

1. Racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna,
2. Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego w uzasadnionych finansowo
i organizacyjnie przypadkach,
3. Uzasadniona polityka czynszowa,
4. Miasto w okresie objętym programem będzie powiększać pulę mieszkań oraz pomieszczeń tymczasowych przeznaczonych na realizację wyroków eksmisyjnych i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających dochody na poziomie uniemożliwiającym rozwiązanie problemu mieszkaniowego we własnym zakresie oraz zapewniać lokale zamienne dla lokatorów mieszkań komunalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub sprzedaży.
Rozdział II
Definicje
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1. programie – należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 - 2017,
2. Mieście lub Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Leszno,
3. Prezydencie lub organie wykonawczym gminy – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna,
4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
5. wspólnocie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową
w rozumieniu art. 6 z dnia 24 czerwca 1994 r. ustawy o własności lokali.


Rozdział III
Prognoza dotycząca wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe
i pozostałe lokale mieszkalne

§ 5. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych na dzień 30 września 2012 r. wynosiła 112,607 m2 z czego :
• w budynkach stanowiących wyłączną własność Miasta – 73.617 m2
• w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta – 38.990 m2

Łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Leszna na dzień 30 września 2012 r. wynosiła 15.676 m2.

Na dzień 30 września 2012 r. Gmina dysponowała 293 lokalami socjalnymi i
10 pomieszczeniami tymczasowymi o łącznej powierzchni 10.574 m2.

Liczba lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy na dzień 30 września 2012 r. wynosiła 1523 ( w tym 23 w zarządzie przymusowym ), natomiast liczba lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy wynosiła 765. Łącznie liczba lokali gminnych wynosi 2288 co stanowi około 10% ogółu lokali mieszkalnych w Lesznie.


Wykaz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta zawiera załącznik nr 1.

§ 6. Wyposażenie lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w media prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1

Wyposażenie w media lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego na dzień 30.09.2012 r. (2288 szt.)

L.p. Rodzaj urządzenia lub instalacji Liczba lokali % udział w zasobach
1 wodociąg sieciowy 2288 100
2 kanalizacja 2280 99,65
3 gaz przewodowy 1984 86,71
4 ciepła woda (a+b+c) 1895 82,82
a) centralna MPEC 224 9,79
b) gazowa (piec dwufunkcyjny + Junkers) 1230 53,76
c) inna (bojler elektryczny, przepływowy) 441 19,27
5 ogrzewanie centralne (a+b+c) 1317 57,56
a) C.O. - MPEC 617 26,97
b) C.O. etażowe gazowe 621 27,14
c) C.O. etażowe węglowe 79 3,45
6 ogrzewanie piecowe 971 42,44
7 łazienka i wc w mieszkaniu 1895 82,82
8 wc w mieszkaniu 2042 89,25
9 wc poza lokalem 246 10,75


Tabela 1a

Prognoza wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Miasta Leszna
(2013 – 2017)

Lata (stan na 31.XII) Liczba lokali WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
Wodociąg sieciowy Kanalizacja Gaz przewodowy Ciepła woda Centralne ogrzewanie Piece Łazienka i wc w mieszkaniu Wc poza lokalem
2013 a. 2207 2207 2203 1912 1742 1231 976 1895 246
b. 301 301 299 169 260 252 194 230 62
c. 12 12 12 9 9 0 12 0 12
d. 1894 1894 1892 1734 1473 979 770 1665 172
2014 a. 2152 2152 2148 1830 1778 1310 842 1842 216
b. 333 333 331 161 272 252 204 242 73
c. 14 14 14 8 8 0 14 0 14
d. 1805 1805 1803 1661 1498 1058 624 1600 129
2015 a. 2101 2101 2097 1743 1806 1303 798 1780 180
b. 353 353 353 160 284 264 214 254 83
c. 16 16 16 8 8 0 16 0 16
d. 1732 1732 1728 1575 1514 1039 568 1526 81
2016 a. 2063 2063 2063 1675 1840 1311 752 1752 160
b. 373 373 373 156 296 276 224 266 95
c. 18 18 18 8 8 0 18 0 18
d. 1672 1672 1672 1511 1536 1035 510 1486 47
2017 a. 2022 2022 2022 1609 1893 1317 705 1735 156
b. 405 405 405 152 312 288 234 278 90
c. 20 20 20 8 8 0 20 0 20
d. 1597 1597 1597 1449 1573 1029 451 1457 46

a. ogółem
b. lokale socjalne
c. pomieszczenia tymczasowe
d. pozostałeRozdział IV
Potrzeby lokalowe Miasta wraz z prognozą zmian wielkości zasobu i wysokości odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych

§ 7. Stan bieżących i przewidywanych potrzeb mieszkaniowych Miasta w poszczególnych latach w zakresie lokali socjalnych przyznanych wyrokami sądów, pomieszczeń tymczasowych, lokali zamiennych i lokali dla osób z wykazu uprawnionych oraz przewidywany stopień ich zaspokojenia przedstawia się następująco:


Prognozuje się, że na dzień 01.01.2013 r. stan w powyższym zakresie będzie wynosił:
- lokale socjalne orzeczone wyrokiem sądu - 240
(w tym 145 z zasobów miasta, 50 z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,
30 z zasobów prywatnych, 15 z zasobów innych)

- lokale zamienne - 20
- lokale z wykazu uprawnionych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – 65
- pomieszczenia tymczasowe - 20

W latach 2008 - 2012 średnioroczny wzrost potrzeb w tym zakresie wynosił:
- lokale socjalne orzeczone wyrokiem sądu - 54
- lokale zamienne - 11
- lokale z wykazu - 27
- pomieszczenia tymczasowe - 4

W latach 2008 - 2012 średniorocznie zrealizowano:
- lokale socjalne - 53
- lokale zamienne - 9
- lokale z wykazu - 33
- pomieszczenia tymczasowe – 4

Wyroki eksmisyjne z zasobów komunalnych stanowią ponad 60% ogółu wyroków do realizacji w mieście. Przewiduje się, że liczba ta będzie wzrastać.


Tabela 2

Planowana realizacja potrzeb mieszkaniowych w latach 2013 - 2017

Potrzeby na 01.01. 2013 2014 2015 2016 2017
lokale socjalne 240 245 240 245 235
lokale zamienne 20 21 31 21 6
lokale z wykazu 65 65 55 65 80
pomieszczenia tymczasowe 20 20 22 27 22
Wpływ potrzeb 2013 2014 2015 2016 2017
lokale socjalne 55 65 60 50 60
lokale zamienne 21 30 5 0 15
lokale z wykazu 25 20 30 35 30
pomieszczenia tymczasowe 10 10 15 10 15
Realizacja 2013 2014 2015 2016 2017
lokale socjalne 50 70 55 60 75
lokale zamienne 20 20 15 15 15
lokale z wykazu 25 30 20 20 30
pomieszczenia tymczasowe 10 8 10 15 15
Bilans na koniec roku 2013 2014 2015 2016 2017
lokale socjalne 245 240 245 235 220
lokale zamienne 21 31 21 6 6
lokale z wykazu 65 55 65 80 80
pomieszczenia tymczasowe 20 22 27 22 22
Tabela 3

Wysokość odszkodowań w latach 2008 – 2012 z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu i pomieszczeń tymczasowych oraz prognoza na lata 2013 - 2017

2008 2009 2010 2011 2012

Liczba wyroków 240 240 251 236 296
spółdzielnie mieszkaniowe 290 366,62 zł 341 731,84 zł 138 803,72 zł 155 216,30 zł 165 282,69 zł
inne osoby prawne 14 821,80 zł 54 602,03 zł 44 978,45 zł 94 121,53 zł 99 717,31 zł
prywatni właściciele 19 706,06 zł 72 204,02 zł 99 720,45 zł 64 974,73 zł 100 000,00 zł
RAZEM 324 894,48 zł 468 537,89 zł 283 502,62 zł 314 312,56 zł 365 000,00 zł
2013 2014 2015 2016 2017
Liczba wyroków 260 265 262 272 257
l. socjalne 240 245 240 245 235
pom. tymczasowe 20 20 22 27 22

spółdzielnie mieszkaniowe 130 000,00 zł 110 000,00 zł 110 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł
inne osoby prawne 80 000,00 zł 80 000,00 zł 90 000,00 zł 90 000,00 zł 80 000,00 zł
prywatni właściciele 120 000,00 zł 120 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł
RAZEM 330 000,00 zł 310 000,00 zł 300 000,00 zł 290 000,00 zł 280 000,00 zł§ 8. W okresie objętym niniejszym programem planowana jest budowa 72 lokali
z przeznaczeniem na lokale socjalne, tj.
2013 - -
2014 - 24
2015 - 12
2016 - 12
2017 - 24

oraz przekształcenie w istniejącym zasobie 50 mieszkań o niskim standardzie
w lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.


Koszt budowy lokali socjalnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4

Koszt budowy lokali socjalnych


L.p.

Rok
Ilość lokali socjalnych

Adres
Koszt budowy zł
1 2013 - - -
2 2014 24 ul. Osiecka 1, 2 , 2a, 3 - działka 5/137 2 700 000,00
3 2015 12 Henrykowo - działka 125/2 1 800 000,00
4 2016 12 Henrykowo - działka 125/2 1 500 000,00
5 2017 24 Henrykowo - działka 125/2 3 300 000,00
Razem 72 9 300 000,00


Alternatywę lokalizacyjną dla budownictwa socjalnego stanowi:

w poz. 3 - ul. Krzyckiego - działka 4/7
w poz. 4 – ul. Krzyckiego - działka 4/7
w poz. 5 – ul. Leszczynowa - działka 5/146
Tabela 5

Wykaz lokali o czynszu regulowanym w budynkach przeznaczonych w całości na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe na dzień 30.09.2012 r.

Kod
/numer/
budynku Lokalizacja Liczba lokali
w budynku w tym lokali o czynszu socjalnym w tym lokali o czynszu regulowanym
101 Gajowa 1 4 2 2
102 Gajowa 3 4 0 4
269 Lipowa 75 7 3 4
123 Gronowska 101 9 8 1
225 Królowej Jadwigi 28 28 8 20
482 Przemysłowa 13,13a,14 19 8 11
495 Rumuńska 8 22 14 8
521 Sienkiewicza 1 14 6 8
571 Słowiańska 57 9 7 2
581 Sobieskiego 32 14 10 4
691 Wierzbowa 9 9 5 4
306 Matejki 12 4 0 4
206 Krasińskiego 28 4 0 4
485 Przemysłowa 27 6 2 4
RAZEM 153 73 80


§ 9. Budowa lokali socjalnych oraz pozyskanie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z istniejących zasobów spowoduje – poza realizacją wyroków eksmisyjnych – pozyskanie lokali komunalnych o wyższym standardzie, z których 50% można przeznaczyć na lokale zamienne i 50% dla osób wskazanych w wykazie osób uprawnionych. Na ten cel planuje się zagospodarować połowę z nowopowstałych lokali socjalnych, natomiast pozostałą część na realizację wyroków eksmisyjnych z innych zasobów.
W wyniku takich działań zmniejszeniu ulegnie prognoza wysokości odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych o ok. 50 tys. zł rocznie.Rozdział V
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 10. Rodzaje czynszów:
1) za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony,
2) za lokale socjalne,
3) za lokale zamienne,
4) za lokale zajmowane przez osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy lub pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, jeżeli osoby te nie spełniają określonych uchwałą Rady Miejskiej Leszna warunków do zawarcia z nimi umowy najmu z czynszem wymienionym w pkt 1,
5) za lokale o pow. użytkowej przekraczającej 80 m2 z czynszem wolnym ustalonym w drodze przetargu,
6) za pomieszczenia tymczasowe.

§ 11. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania. Oprócz czynszu najemca ma obowiązek uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w przypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 12. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 13. Średnia stawka czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony powinna być utrzymywana na poziomie pokrywającym koszt eksploatacji i napraw oraz dającym możliwość finansowania remontów substancji mieszkaniowej. Należy w kolejnych latach utrzymać ten poziom, zwiększając jednak nakłady na remonty w części pokrywanej czynszem.

§ 14. Stawka czynszu za lokal socjalny oraz za pomieszczenie tymczasowe wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Stawka czynszu ustalona w ten sposób nie podlega obniżeniu według zasad określonych w załączniku nr 2.


§ 15. Czynsz za lokal zamienny, wynajmowany na czas koniecznej naprawy lokalu lub budynku, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy, bez względu na jego wyposażenie techniczne. Stawkę czynszu za lokal zamienny wynajmowany w innych niż przewidziane powyżej przypadkach, określonych w ustawie, ustala się na poziomie pokrywającym koszt eksploatacji i napraw oraz dającym możliwość finansowania remontów substancji mieszkaniowej.

§ 16. Stawka czynszu za lokale, o których mowa w § 10 pkt 4, wynosi 200% stawki czynszu obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 17. Wysokość i zasady podwyższania stawki czynszu za lokale, o których mowa w § 10 pkt 5 określa umowa. Do stawek czynszu za te lokale nie stosuje się zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 18. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu zgodnie z załącznikiem nr 2, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Przy ustalaniu wysokości czynszu nie uwzględnia się urządzeń zainstalowanych przez najemcę na własny koszt za zgodą wynajmującego, do czasu zwrotu najemcy wartości ulepszeń. Zwrot wartości ulepszeń następuje według stanu i cen z daty rozliczenia.

§ 19. Czynsz najmu jest płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca wynajmującemu lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

§ 20. Roczny wzrost procentowy stawki czynszu w kolejnych latach powinien zostać uzależniony od wzrostu inflacji oraz wzrostu cen, materiałów i usług w budownictwie, czego odzwierciedleniem jest ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego dla województwa wielkopolskiego wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.


§ 21. W poszczególnych latach maksymalny poziom stawki podstawowej czynszu nie powinien przekraczać:

2013 r. - 2,00 % wartości odtworzeniowej
2014 r. - 2,25 % wartości odtworzeniowej
2015 r. - 2,50 % wartości odtworzeniowej
2016 r. - 2,75 % wartości odtworzeniowej
2017 r. - 3,00 % wartości odtworzeniowej


Rozdział VI
Planowana sprzedaż lokali w latach 2013 – 2017

§ 22. Z gminnego zasobu lokalowego Miasta sprzedano w latach 2008 – 2012 (do 30.09.) 260 lokali mieszkalnych w tym 23 lokale w drodze przetargu (4 lokale jako nieruchomości lokalowe, natomiast 19 lokali znajdowało się w 8-miu budynkach sprzedawanych w całości
w przetargu).
Pozostałe lokale sprzedawane były na wniosek najemcy z zastosowaniem za zgodą Rady, bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu w wysokości do 85%. Bonifikaty są udzielane indywidualnie w oparciu o czasookres zamieszkiwania w lokalu, wieku budynku i dochodu gospodarstwa domowego najemcy, który nabywa lokal.
Do sprzedaży przeznaczone są lokale komunalne znajdujące się w budynkach wskazanych w załącznikach do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 1014 ze zmianami).

Łączny dochód ze sprzedaży budynków i mieszkań w latach 2008 – 2012 (30.09.) wyniósł 10.439.416,00 zł.

§ 23. Przyjęto założenie, że w okresie 2013 – 2017 średnioroczna sprzedaż lokali następująca na wniosek najemców wynosić będzie 50 lokali (łącznie 2500 m2 powierzchni użytkowej). Poniższa tabela przedstawia prognozę sprzedaży lokali na wniosek najemców
z uwzględnieniem dochodu ze sprzedaży.
Tabela 6

Sprzedaż mieszkań zawartych w załącznikach na wniosek najemców

L.p. Rok Ilość lokali / pow. m2 Cena 1 m2 Dochód ze sprzedaży
1 2013 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
2 2014 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
3 2015 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
4 2016 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
5 2017 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
RAZEM 250/12500 -------- 3 300 000,00

Założenia:
1. średnia pow. użytkowa sprzedanych lokali w latach 2008 - 2012 wynosiła 52 m2, średnia cena za 1 m2 wynosiła 1.639,00 zł do prognozy przyjęto pow. 50 m2 i cenę 1 m2 p.uż. 1.600,00 zł
2. przyjęto średnio 80% bonifikaty od ceny sprzedaży i założenie, iż ¼ nabywców kupuje lokale na raty przy wpłacie 30% ceny

§ 24. Do całkowitej prywatyzacji przeznaczono 14 budynków, w których znajduje się 56 lokali o łącznej powierzchni 3.089,95 m2.

Tabela 7

Sprzedaż budynków przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji

L.p. Wyszczególnienie Liczba lokali mieszk./
pow. w m2 Liczba lokali użyt./
pow. w m2 Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych Dochód ze sprzedaży lokali użytkowych w zł Razem Rok sprzedaży
1 Dąbrowskiego 8
Pow.322,00 m2 6/322,00 - - - 2 500 000
2013
2 Leszczyńskich 14
pow. 142,83 m2 2/118,13 1/24,70 - - 300 000 2013
3 Słowiańska 17
pow. 658,31m2 1/115,31 5/543,00 185 000 2 700 000 2 885 000 2013
4 Zakątek 2
pow. 281,40 m2 4/200,40 1/81,00 - - 800 000 2013
5 Krasińskiego 28
pow. 262,27 m2 4/262,27 - 353 000 - 353 000 2014
6 Łaziebna 8
pow.122,9 m2 3/122,90 - 200 000 - 200 000 2014
7 Dąbrowskiego 17 pow.474,32m2 9/474,32 - 950 000 - 950 000 2014
8 Dąbrowskiego 19 pow.420,36m2 8/420,36 - 840 000 - 840 000 2014
9 Lipowa 22
pow.204,72 m2 4/204,72 400 000 400 000 2015
10 Chrobrego 37
pow.422,40 m2 - 6/422,4 - 1 600 000 1 600 000 2016
11 Zacisze 23
pow. 223,85 m2 3/223,85 360 000 360 000 2017
12 Wałowa 14
pow.152,98 m2 4/152,98 240 000 240 000 2017
13 Narutowicza 25
pow. 236,97 m2 4/236,97 380 000 380 000 2017
14 Matejki 4
pow. 235,74 m2 4/235,74 380 000 380 000 2017
Razem 56/3089,95 13/1071,10 4.288 000 4 300 000 12 188 000

Zasób budynków przeznaczonych do całkowitej sprzedaży ustalono według następujących kryteriów:
1. centrum Miasta,
2. niewielka liczba lokali mieszkalnych,
3. przewidywana wysoka cena zbycia.

Założenia:
Sprzedaż budynków nastąpi w drodze przetargu. Do wyliczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 pow. lokalu mieszkalnego w wysokości ca 1600,00 zł, a lokalu użytkowego w wysokości 5000,00 zł (na parterze).
W poz. nr 5 ujęto dochód ze sprzedaży gruntu pod usługi (handel, parking).

Liczba lokali zamiennych: dochód w zł:

2013 - 13 lokali o pow. 755,84 6 485 000 zł
2014 - 24 lokale o pow. 1279,85 2 343 000 zł
2015 - 4 lokale o pow. 204,72 400 000 zł
2016 - 0 lokali 1 600 000 zł
2017 - 15 lokali o pow. 849,54 1 360 000 zł

§ 25. Niezależnie od planowanej sprzedaży budynków przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji, przewiduje się sprzedaż budynków znajdujących się w złym stanie technicznym.

Tabela 8
Sprzedaż budynków w złym stanie technicznym

L.p. Wyszczególnienie Liczba lokali mieszk./pow. w m2 Liczba lokali użyt. /pow. użyt. Dochód ze sprzedaży w zł Data sprzedaży /rozbiórki Ilość lokali zamiennych
1 Chrobrego 50 5/208,28 - 500 000 2013 0
2 Dożynkowa 37 5/199,61 - 400 000 2014 5
Razem 10/407,89 900 000 5


Założenie:
- do wyznaczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego w wysokości ca 1600 zł

Lokale zamienne w latach: dochód ze sprzedaży:

2013 r. - 0 2013 r. 500 000 zł
2014 r. - 5 - 199,61 m2 2014 r. 400 000 zł.§ 26. W rozpatrywanym okresie planuje się także sprzedaż dalszych budynków mając na uwadze potrzeby remontowe budynków wskazanych w Uchwale nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.

Wykaz budynków zawiera poniższa tabela.


Tabela 9

Planowana sprzedaż budynków wskazanych w uchwale ze względu na potrzeby remontowe

L.p. Adres Liczba lokali mieszkalnych/pow. użytkowa Liczba lok. użyt./pow. użytkowa Dochód ze sprzedaży w zł Rok sprzedaży Ilość lokali zamiennych (przyjęto ½)
1 Gronowska 1 1/85,22 - 125 000 2013 -
2 1 Maja 92 1/37,45 2/96,07 180 000 2013-2014 1
3 Nowy Rynek 4 i 5 6/296,30 - 400 000 2013 3
4 Królowej Jadwigi 3 1/67,88 - 103 000 2013 1
5 Metziga 23 2/92,19 - 230 000 2013 2
6 Zielona 8 3/157,30 1/32,21 200 000 2013 -
Razem 14/736,34 3/128,28 1 238 000 7


Lokale zamienne w latach: dochód ze sprzedaży w zł:

2013 r. – 7 1 238 000 zł

Założenia:
- do wyliczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego wg operatu szacunkowego - połowa lokali zostanie sprzedana w drodze przetargu po dostarczeniu lokali zamiennych dla najemców, którzy zrezygnowali z kupna mieszkania (dot. Nowy Rynek 4 i 5), lokale mieszkalne w budynku przy ul. Zielona 8 – sprzedaż na rzecz najemców, w pozostałych budynkach w drodze przetargu
- przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w cenie uwzględniono średnio 80% bonifikatę i rozłożenie ceny na raty przy wpłacie 30% ceny


§ 27. Planowana jest także sprzedaż lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto posiada niewielki udział we współwłasności. Realizacja sprzedaży w tym zakresie pozwoli na całkowitą prywatyzację zasobów mieszkaniowych w tych wspólnotach.

Tabela 10

Planowana sprzedaż lokali we wspólnotach mieszkaniowych z niewielkim udziałem Miasta

L.p. Wyszczególnienie Lokal mieszk./pow. użyt. Dochód ze sprzedaży Rok sprzedaży Lokal zamienny Uwagi
1 Berwińskich 10-11 2/90,96 15 000 2013 - PKP
2 Frankiewicza 1 2/111,29 18 000 2013 - PKP
3 Muśnickiego 7 1/37,2 97 000 2013 - -
4 Słowiańska 41 2/92,75 150 000 2013 1 -
5 Włodarczaka 32-36 1/66,88 9 000 2013 - -
6 Muśnickiego 9 2/87,20 94 000 2014 1 -
7 Chrobrego 47 2/150,54 130 000 2015 1 -
Razem 12/636,82 513 000 3


Lokale zamienne w latach: dochód ze sprzedaży w zł:

2013 r. - 1 289 000 zł
2014 r. - 1 94 000 zł
2015 r. - 1 130 000 zł


Założenia :
- lokale przekazane przez PKP sprzedawane są z 95% bonifikatą od ceny sprzedaży zgodnie z ustawą o prywatyzacji i komercjalizacji PKP
- lokale których najemcy pozyskali lokale zamienne sprzedawane są w przetargu
- przy sprzedaży na rzecz najemcy w cenie uwzględniono średnio 80% bonifikatę i rozłożenie ceny na raty przy wpłacie 30% ceny

W razie nie skorzystania najemcy z pierwszeństwa w zakupie lokalu wykazanego do sprzedaży znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 4 ustawy.


W Tabeli 11 przedstawiono zestawienie zbiorcze w zakresie prognozowanej sprzedaży lokali (Tabele 6 – 10).

Tabela 11

Zbiorcze zestawienie prognozowanych danych dotyczących sprzedaży lokali

L.p. Wyszczególnienie Lokal/pow. użyt. w m2 Dochód ze sprzedaży w zł Liczba lokali zamiennych
1 2013 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
13/744,84
5/208,28
14/736,34
8/399,08
660 000
6 485 000
500 000
1.238.000
289.000
-
13
0
7
1
Razem 90/4.588,54 9.172.000 21
2 2014 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
24/1279,85
5/199,61
-
2/87,20
660 000
2.343.000
400.000
-
94.000
-
24
5
-
1
Razem 81/4066,66 3.497.000 30
3 2015 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
4/204,72
-
-
2/150,54
660 000
400.000
-
-
130.000
-
4
-
-
1
Razem 56/2.855,26 1.190.000 5
4 2016 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
-
-
-
-
660 000
1.600.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem 50/2500 2260.000 -
5 2017 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
15/849,54
-
-
-
660 000
1.360.000
-
-
-
-
15
-
-
-
Razem 65/3349,54 2.020.000 15
RAZEM 342/17360 18.139.000 71

Rozdział VII
Analiza potrzeb remontowych

§ 28. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących własność Gminy, w latach 2013 - 2017 prezentuje poniższa tabela.
Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, by zasób utrzymać w stanie niepogorszonym, a także przeprowadzić remonty kapitalne substancji mieszkaniowej w przypadkach koniecznych.

Tabela 12

Potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność gminy

L.p. Zakres remontu 2013 2014 2015 2016 2017 Łącznie (suma /liczba budynków)
1 Remonty kapitalne -zł -zł -zł -zł -zł
2 Wymiana instalacji wod-kan, gazowych, ciepłowniczych i elektrycznych i zmiana systemów c.o. 520 000,00 zł 680 000,00 zł 710 000,00 zł 710 000,00 zł 710 000,00 zł 3 330 000 zł/ 58
3 Remonty dachów 550 000,00 zł 750 000,00 zł 1 150 000,00 zł 1 350 000,00 zł 1 150 000,00 zł 4 950 000 zł/ 57
4 Wymiana okien i elewacji 1 700 000,00 zł 1 700 000,00 zł 1 800 000,00 zł 1 650 000,00 zł 1 850 000,00 zł 8 700 000 zł/ 92
5 Inne 1 600 000,00 zł 1 500 800,00 zł 1 400 000,00 zł 2 100 000,00 zł 2 640 000,00 zł 9 240 800 zł/135
Razem: 4 370 000,00 zł 4 630 800,00 zł 5 060 000,00 zł 5 810 000,00 zł 6 350 000,00 zł 26 220 800,00 zł

Ogółem zakres remontów na budynkach MZBK w latach 2013 - 2017 wynosi
26 220 800,00 zł.

Nie planuje się nakładów w poz. 1 „remonty kapitalne”. Zakres tych remontów będzie znany po wykonaniu orzeczeń technicznych co do opłacalności remontu oraz niezbędnych wykwaterowań osób.

§ 29. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy w latach 2013 - 2017 prezentuje poniższa tabela.


Tabela 13

Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków wspólnotowych z udziałem gminy (z uwzględnieniem części gminnej)

L.p. Zakres remontu 1 2 3 4 5 Łącznie
2013 2014 2015 2016 2017 Suma (orientacyjna kwota) Liczba budynków
1 Remonty kapitalne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0
2 Wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych 40 000,00 zł 160 000,00 zł 250 000,00 zł 20 000,00 zł 90 000,00 zł 560 000,00 zł 22
3 Remonty dachów 600 000,00 zł 225 000,00 zł 10 000,00 zł 0 zł 30 000,00 zł 865 000,00 zł 11
4 Wymiana okien i remont elewacji 1 547 000,00 zł 450 000,00 zł 610 000,00 zł 780 000,00 zł 570 000,00 zł 3 957 000,00 zł 43
5 Inne prace remontowe 145 000,00 zł 160 000,00 zł 208 000,00 zł 290 000,00 zł 225 000,00 zł 1 028 000,00 zł 73

Razem 2 332 000,00 zł 995 000,00 zł 1 078 000,00 zł 1 090 000,00 zł 915 000,00 zł 6 410 000,00 zł

6 Spłata zobowiązań z lat poprzednich (kredyty) 750 000,00 zł 750 000,00 zł 750 000,00 zł 750 000,00 zł 750 000,00 zł 3 750 000,00 zł
Ogółem 3 082 000,00 zł 1 745 000,00 zł 1 828 000,00 zł 1 840 000,00 zł 1 665 000,00 zł 10 160 000,00 zł
Udział gminy: 1 991 211,00 zł 1 127 406,00 zł 1 181 030,00 zł 1 188 783,00 zł 1 075 719,00 zł 6 564 149,00 zł

Wykazane potrzeby remontowe wspólnot mieszkaniowych będą pokrywane w większości z kredytów bankowych. Należy założyć, że udział Miasta w planowanych kosztach (w postaci wpłat na Fundusz Remontowy wspólnot), będzie wynosił w rozpatrywanych latach ok. 1 mln zł rocznie.

§ 30. Zestawienie potrzeb remontowych z podziałem na poszczególne budynki w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz z podziałem na poszczególne budynki (według stanu z września 2012 r.) zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy, tym niemniej, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla ukazania realistycznego obrazu stanu gospodarki mieszkaniowej.


Rozdział VIII
Koszty utrzymania zasobu lokalowego Miasta Leszna
w latach 2013 – 2017
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 31. 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych obejmują dwa podstawowe elementy:
a) koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali,
b) koszty remontów i modernizacji substancji mieszkaniowej.

2. W przypadku nieruchomości wspólnych właściciele lokali mieszkalnych ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Uiszczają także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat. Opłaty te podlegają rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w cyklach rocznych. Zakłada się, że wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą systematycznie wzrastały, co spowodowane jest wzrostem cen materiałów i usług budowlanych, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych wzrostem zaliczek eksploatacyjnych i stawek remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

§ 32. Planowane wydatki Miasta na utrzymanie zasobu w kolejnych latach prezentuje poniższa tabela.

Tabela 14

Rzeczywiste koszty utrzymania zasobu w okresie 2013 – 2017
Lp. Rodzaj kosztu 2013 2014 2015 2016 2017 Razem
/zł/
1 Wynagrodzenie zarządcy 2 169 250 2 234 330 2 301 360 2 370 400 2 441 510 11 516 850
2 Koszt materiałów 19 520 20 110 20 720 21 340 21 980 103 670
3 Koszt mediów 4 949 860 5 098 360 5 251 310 5 408 850 5 571 120 26 279 500
4 Remonty, konserwacje,opinie i analizy 4 205 900 6 257 100 6 809 800 7 364 100 7 420 000 32 056 900
5 Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 6 750 000
6 Opłata na pokrycie kosztów eksploatacji bud. wspólnot 1 030 000 1 060 900 1 092 730 1 125 510 1 159 280 5 468 420
7 Koszty ubezpieczeń 158 210 162 960 167 850 172 890 178 080 839 990
8 Podatek od nieruchomości 208 020 214 260 220 690 227 310 234 130 1 104 410
9 Usługi sprzątania 570 330 587 440 605 070 623 220 641 920 3 027 980
10 Pozostałe koszty 388 710 400 370 412 380 424 750 437 490 2 063 700
11 Koszty nieściągniętych opłat media+czynsz 47 600 47 600 47 600 47 600 47 600 238 000
Razem 15 097 400 17 433 430 18 279 510 19 135 970 19 503 110 89 449 420

Niezależnie od kosztów utrzymania zasobów zarządzanych przez MZBK, Miasto ponosić będzie wydatki związane z remontami w budynkach pozostających w zarządzie osób trzecich. Obecnie Miasto ponosi miesięcznie koszt zaliczek na poczet funduszu remontowego we wspólnotach w wysokości 7592,46 zł.

§ 33. Prognozuje się, że udział Miasta w funduszu remontowym zasobów gminy pozostających w obcym zarządzie przedstawiać się będzie jak w poniższej tabeli. Zakłada się, że Gmina w kolejnych latach dokona sprzedaży 10 % rocznie zasobów posiadanych w zewnętrznych wspólnotach mieszkaniowych, a średnia stawka funduszu remontowego nie ulegnie zmianie.

Tabela 15
Prognoza wydatków na fundusz remontowy we wspólnotach zarządzanych przez osoby trzecie

Rok Powierzchnia ogółem /m2/ Powierzchnia zasobów gminy /m2/ Średnia stawka funduszu remontowego zł/1m2 Udział gminy w funduszu remontowym /zł/
miesięczny roczny
2013 23 741,53 4 338,55 1,75 7 592,46 91 109,52
2014 23 741,53 3 904,69 1,75 6 833,21 81 998,52
2015 23 741,53 3 514,22 1,75 6 149,89 73 798,68
2016 23 741,53 3 162,80 1,75 5 534,90 66 418,80
2017 23 741,53 2 846,52 1,75 4 981,41 59 776,92
31 091,87 373 102,44

Punktem wyjścia dla wskazania źródeł finansowania zasobu w latach 2013 – 2017 jest obecna struktura tychże źródeł, która zostanie utrzymana, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej założeń. W roku 2011 źródła finansowania zasobu przedstawiały się następująco:

Tabela 16
Źródła finansowania zasobu w 2011 r.

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 2011 r. w zł
1 2 3
I
1


2
3
II


III Koszty utrzymania budynków (bez remontów)
Naprawy i konserwacje
a) własne
b) obce
Koszty eksploatacji
Koszty ogólnozakładowe
Remonty
a) remonty w zasobach gminy
b) wpłaty na fundusz remontowy
Razem (I+II) 6 882 587
1 665 605
1 296 423
369 182
3 697 639
1 519 343
4 405 403
3 355 403
1 050 000
11 287 990
IV
1
2
3
V
1
2
3
4
VI Źródła finansowania kosztów (z poz. I)
Czynsz regulowany
Czynsz wolny
Wpływy z tyt. administrowania lokalami użytkowymi
Źródła finansowania remontów
Czynsz regulowany
Czynsz wolny
Wpływ z tyt. administrowania lokalami użytkowymi
Dotacja
Razem (IV+V) 6 882 587
6 202 587
0
680 000
4 405 403
68 597
58 897
377 909
3 900 000
11 287 990

§ 34. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta Leszna
w latach 2013 - 2017 będą wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dotacje.
W przypadku zasobów wspólnot mieszkaniowych podstawowym źródłem finansowania będą kredyty bankowe.

2. Podstawowymi założeniami programu w tym zakresie są:
a) znaczny systematyczny wzrost dotacji budżetowej na remonty budynków,
b) przeznaczenie dochodów z czynszów w całości na bieżącą eksploatację oraz w części na remonty i naprawy,
c) finansowanie remontów w wysokości równej dochodom uzyskanym ze sprzedaży lokali.

3. Jako dodatkowe źródło finansowania remontów przewiduje się środki pochodzące z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, funduszy środowiskowych (Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Funduszy Strukturalnych UE.

§ 35. Poniższe tabele przedstawiają wysokość środków pochodzących z kredytów bankowych oraz dotacji przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Tabela 17

Wysokość kredytów przeznaczonych na remonty zasobów komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mln zł

Źródło finansowania 2013 2014 2015 2016 2017 Razem 2013-2017
Przewidywana kwota kredytów bankowych zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe 2,0 1,1 1,2 1,2 1,1 6,6


Tabela 18

Wysokość dotacji budżetowej na remonty zasobów komunalnych w budynkach Gminy
w mln zł

Źródło finansowania 2013 2014 2015 2016 2017 Razem 2013-2017
Dotacja budżetowa 2,5 4,5 5,0 5,5 5,5 23,0


Rozdział IX
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach


§ 36. 1. Miasto sprawuje zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym przy pomocy samorządowego zakładu budżetowego pn. Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Do zadań MZBK należy między innymi:
a) realizacja zadań wynikających z zarządu nieruchomościami:
- będącymi własnością Miasta,
- przejętych w administrowanie,
b) wynajem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów,
c) utrzymywanie w należytym stanie technicznym i użytkowym zasobów miasta Leszna,
d) realizacja zadań wynajmującego wobec najemcy, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

2. W okresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013 – 2017 nie przewiduje się zmiany sposobu zarządzania zasobem mieszkaniowym.


Rozdział X
Postanowienia końcowe.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 38. Traci moc uchwała nr XXVII/310/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 8, poz.143).

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/380/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Leszna w latach 2013 – 2017

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Założenia niniejszego programu stanowią wypadkową pomiędzy zdiagnozowanym stanem zasobów i potrzebami, a realnymi możliwościami gminy w latach 2013 - 2017.

Opracował:
Zespół

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zesp??l oraz Piotr Lisiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.