Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/378/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego na kadencj? 2013-2015.

Uchwa??a Nr XXIII/378/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego na kadencj? 2013-2015.

Numer uchwa??y: 378
Numer sesji: 23
Rok: 2013Uchwała Nr XXIII/378/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2013-2015.


Na podstawie art. 38a ust. 1 i ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), Rada Miej¬ska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Do składu Komisji Bez¬pieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyń¬skiego na kadencję 2013-2015 deleguje się radnego


Ryszarda HAYNA


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Traci moc uchwała nr V/66/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lesznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/378/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na kadencję 2013-2015.


Zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań sta-rosty (prezydenta miasta) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku. Kadencja komi¬sji trwa 3 lata.
W skład komisji wchodzi m.in. dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu.
Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim miastem mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim miastem. Na mocy porozumienia z dnia 14 grudnia 2001 r. utworzono wspólną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. W takim przypadku każda z właściwych rad deleguje do składu Komisji po jednym radnym.
W związku z powyższym istnieje konieczność delegowania radnego reprezentującego Radę Miejską Leszna na kadencję Komisji 2013-2015.
Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę ustaje z chwilą ewentualnego wygaśnięcia jego mandatu.

Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Robert Lewusz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.