Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/375/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: okre??lenia zasad odp??atno??ci za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim O??rodku Pomocy Rodzinie ?? Noclegowni dla bezdomnych m???czyzn w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXIII/375/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: okre??lenia zasad odp??atno??ci za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim O??rodku Pomocy Rodzinie ?? Noclegowni dla bezdomnych m???czyzn w Lesznie.

Numer uchwa??y: 375
Numer sesji: 23
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIII/375/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
Schronienie przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§2
1. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 zwracają poniesione koszty udzielonego schronienia w części lub w całości zgodnie z zasadami zawartymi w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Koszt udzielonego schronienia zmienia się corocznie, zgodnie z uchwalonym Budżetem Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.
§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z Noclegowni można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych wydatków w części lub całości.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXIV/246/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 177 poz. 3887 z 2004 r.
§6

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/375/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku

TABELA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELONE SCHRONIENIE DLA PODOPIECZNYCH GOSPODARUJĄCYCH SAMOTNIE
Dochód netto na osobę Wysokość odpłatności
% dochodu kwalifikowanego
Art.8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej %
1 2
Do 100 % bezpłatnie

Ponad 100 % do 120 %
25 %

Ponad 120 % do 140 %
50 %

Ponad 140 % do 160 %
75 %

Ponad 160 %
100 %
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/375/2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku


TABELA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELONE SCHRONIENIE
DLA PODOPIECZNYCH W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCH
Dochód netto na osobę Wysokość odpłatności
% dochodu kwalifikowanego
Art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej %
1 2
Do 100 % bezpłatnie

Ponad 100 % do 120 %
25 %

Ponad 120 % do 140 %
50 %

Ponad 140 % do 160 %
75 %

Ponad 160 %
100 %

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIII/375/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Lesznie.

W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 323) zmianie uległy kryteria dochodowe dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie. Dla osób samotnie gospodarujących jest to kwota 542 zł., a dla osób w rodzinie wynosi 456 zł.
Koszt jednego noclegu w Noclegowni corocznie ulega zmianie w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.
Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską Leszna.
Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

Opracował:
MOPR Leszno

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.