Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/373/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielanie bonifikaty od op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du ustanowionego na nieruchomo??ciach po??o??onych w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - Strzeleckiej na rzecz Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

UCHWA?A Nr XXIII/373/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na udzielanie bonifikaty od op??aty rocznej z tytu??u trwa??ego zarz?du ustanowionego na nieruchomo??ciach po??o??onych w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - Strzeleckiej na rzecz Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Numer uchwa??y: 373
Numer sesji: 23
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXIII/373/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Lesznie przy
ul. 17 Stycznia - Strzeleckiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 88% od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie z przeznaczeniem na cele sportowe na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Leszna położonych w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - Strzeleckiej, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami nr 11/2, 8/2, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 11/5, 4, 5, 9, 6/2 arkusz mapy 88, nr 1/5, 1/7, 2/10, 14/14, 14/15, 14/20, 14/21, 14/18, 14/13, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20 arkusz mapy 95 o łącznej powierzchni 13,0470 ha, zapisanych w księgach wieczystych PO1L/00026893/4, PO1L/00024697/6, PO1L/00024696/9.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIII/373/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych w Lesznie przy
ul. 17 Stycznia - Strzeleckiej na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Nieruchomości stanowiące własność Miasta Leszna wchodzące w skład Gminnego zasobu nieruchomości, położone w Lesznie przy ul. 17 Stycznia- Strzeleckiej, oznaczone w ewidencji gruntów działkami nr 11/2, 8/2, 10/1, 10/2, 11/3, 11/4, 11/5, 4, 5, 9, 6/2 arkusz mapy 88, nr 1/5, 1/7, 2/10, 14/14, 14/15, 14/20, 14/21, 14/18, 14/13, 15/13, 15/14, 15/15, 15/16, 15/17, 15/18, 15/19, 15/20 arkusz mapy 95 o łącznej powierzchni 13,0470 ha, zabudowane są budynkami i obiektami wykorzystywanymi na cele sportowe m.in. stadion sportowy z torem żużlowym i z płytą piłkarską, stadion lekkoatletyczny z boiskiem do piłki nożnej, basen kąpielowy odkryty, budynek kręgielni, tor speedrowerowy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie jest komunalną jednostką organizacyjną, której działalnością statutową jest działalność sportowa polegająca miedzy innymi na organizowaniu imprez sportowych i utrzymywaniu obiektów sportowych.
W związku z powyższym na podstawie decyzji Zarządu Miasta Leszna z dnia 24.11.1993 r. nr AG.7224-VIII/2/93 przedmiotowe nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd na rzecz MOSIR w Lesznie.
Trwały zarząd zgodnie z art. 43 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, która ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Jednostka organizacyjna sprawująca trwały zarząd zobowiązana jest z tego tytułu do uiszczenia opłaty rocznej stosownie do art. 83 ugn.
W odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustalona została w wyniku aktualizacji opłaty dokonanej w drodze decyzji administracyjnej z dnia 10.12.2012 r. nr GN.3136.2.2012.MR na kwotę 147 925,05 zł, która stanowi 0,3% wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji. Opłata w/w wysokości podlega uiszczeniu począwszy od 2013 roku.
Dotychczasowa opłata ponoszona przez MOSIR z tytułu trwałego zarządu przedmiotowymi nieruchomościami odpowiadała kwocie 16 287,44 zł, której wysokość ustalona została na podstawie decyzji Zarządu Miasta Leszna nr A-MG 7822/33/98 z dnia 14.10.1998 r. o zmianie wysokości stawki procentowej opłaty.
W dniu 14 stycznia 2013 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji złożył wniosek z dnia 31.12.2012 r. o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustalonej w decyzji z dnia 10.12.2012 r. uzasadniając tym, że koszty utrzymania obiektów sportowych znajdujących się na przedmiotowych działkach gruntu w 58% pokrywane są z budżetu miasta, a pozostałe koszty pokrywane są przychodami z wynajmu tych obiektów. Koszty te obejmują również opłaty roczne ponoszone przez MOSIR z tyt. trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna wykorzystywanymi na cele sportowe.
Stosownie do art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może udzielić bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za zgodą rady w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy oddanych jednostce organizacyjnej, która prowadzi działalność sportową, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
Z uwagi na to, że opłata z tytułu trwałego zarządu przedmiotowymi nieruchomościami w większej jej części pokrywana jest z budżetu miasta, stąd żądanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie obniżenia jej wysokości należałoby uznać za uzasadnione.
Wobec powyższego wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.