Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXIII/371/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 31365/156907 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Opali??skich.

UCHWA?A Nr XXIII/371/2013 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 31365/156907 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Opali??skich.

Numer uchwa??y: 371
Numer sesji: 23
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXIII/371/2013
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 31365/156907 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Opalińskich.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału
w wysokości 31365/156907 części w prawie własności nieruchomości położonej
w Lesznie przy ulicy Opalińskich, oznaczonej działką nr 10/6 ark. m. 16 o pow. 0. 0382 ha, stanowiącą własność Miasta Leszna, zapisaną w księdze wieczystej PO1L/00021076/6.


§2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIEdo Uchwały Nr XXIII/371/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 31365/156907 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Opalińskich.


Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Lesznie przy ulicy Opalińskich 48-52 zlokalizowany jest na nieruchomości stanowiącej działki ozn. nr 9/4
i 10/4 ark. m. 16 o łącznej pow. 0.0398 ha. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność pomiędzy Skarbem Państwa – udział 31365/156907 części, Miastem Leszno – udział 16764/156907 części oraz właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych – udział 108778/156907 części. Budynek mieszkalny zlokalizowany
na ww. działkach gruntu położony jest w granicach nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość przyległa, zlokalizowana wokół budynku stanowiąca działkę ozn. Nr 10/6 ark.m.16 o pow.0.0382ha, stanowi współwłasność Miasta Leszna w udziale 48129/156907 cz. oraz właścicieli 20-tu wyodrębnionych lokali mieszkalnych w udziale 108778/156907 cz.
Do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń położonych na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Leszna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych niezbędne jest korzystanie z działki przyległej. Ponieważ działka ta stanowi jedynie współwłasność Miasta Leszna i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zasadnym jest dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości składającej się z działki ozn. nr 10/6 (ark. m. 16) w części odpowiadającej udziałowi jakim Skarb Państwa dysponuje w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym tj. 31365/156907 części.
Realizacja powyższego umożliwi właściwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i stworzenie racjonalnych warunków korzystania z nieruchomości budynkowej.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.Opracował:

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.