Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/370/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?zania na zabezpieczenie ??rodk??w wk??adu w??asnego Miasta Leszna na realizacj? projektu pod nazw?: ??Podnoszenie innowacyjno??ci oraz wzmacnianie marki Leszczy??skiego Klastra Budowlanego? w odpowiedzi na konkurs nr 17/I/2012, ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Dzia??anie 1.6 Rozw??j sieci i kooperacji.

Uchwa??a Nr XXIII/370/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?zania na zabezpieczenie ??rodk??w wk??adu w??asnego Miasta Leszna na realizacj? projektu pod nazw?: ??Podnoszenie innowacyjno??ci oraz wzmacnianie marki Leszczy??skiego Klastra Budowlanego? w odpowiedzi na konkurs nr 17/I/2012, ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Dzia??anie 1.6 Rozw??j sieci i kooperacji.

Numer uchwa??y: 370
Numer sesji: 23
Rok: 2013
Uchwała Nr XXIII/ 370 /2013
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zabezpieczenie środków wkładu własnego Miasta Leszna na realizację projektu pod nazwą: „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w odpowiedzi na konkurs nr 17/I/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na 2014 r. w kwocie 35.250 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na wkład własny dot. realizacji projektu pod nazwą: Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego.

§ 2
Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/370/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na zabezpieczenie środków wkładu własnego Miasta Leszna na realizację projektu pod nazwą: „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego” w odpowiedzi na konkurs nr 17/I/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji.
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej Leszna projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji projektu pn.: „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”. W odpowiedzi na konkurs nr 17/I/2012, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji ogłoszony 20 grudnia 2012 r. Miasto Leszno przygotowało wniosek o dofinansowanie. Zgodnie z regulaminem konkursu na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wkładu własnego, czyli środków finansowych w kwocie niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 235.000 zł. Dofinansowanie z WRPO stanowi 85%-199.750 zł. Natomiast kwota wkładu własnego to 15% całkowitej wartości projektu – 35.250 zł.
Jednocześnie, w przypadku uzyskania dofinansowania, firmy sektora budowlanego (Partnerzy Projektu) dokonają wpłat na rzecz Miasta Leszna, na funkcjonowanie Leszczyńskiego Klastra Budowlanego w 2014r., w łącznej kwocie do 29.700 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100). Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, Miasto Leszno podpisało umowy z 26 firmami, zobowiązujące każdą z nich do dokonania wpłaty w wysokości 990 zł tj. łącznie 25 740,00 zł.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym polegające między innymi na:
• promocji powiązania kooperacyjnego,
• zakupie profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
• działaniach podnoszących poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how).
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu opublikowane zostaną w I połowie lipca 2013 r.Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.