Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A NR XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

U C H W A ? A NR XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

Numer uchwa??y: 369
Numer sesji: 23
Rok: 2013


U C H W A Ł A NR XXIII/369/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.

2. Uruchomienie kredytu nastąpi w 2013 roku.

3. Spłata kredytu planowana jest w roku 2014.

§ 2

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco „bez protestu”.

§ 3

1. Spłata kredytu następować będzie ze środków pozyskanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Wydatki związane z wypłatą odsetek zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIII/369/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi podstawę prawną procedury zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-017/08-00 zawartej dnia 27 maja 2010 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych wraz z aneksami.
Przedmiotowy kredyt pozwoli zabezpieczyć płynność finansową miasta w świetle obowiązujących zasad systemu refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych wydatków ze środków własnych. Proces refundacji wymaga w pierwszej kolejności wydatkowania środków własnych (tj. zapłacenia przez Beneficjenta faktury Wykonawcy), a następnie wystąpienie z „wnioskiem o płatność” o refundację należnych środków. Do tej pory wydatki ujęte w danym wniosku o płatność były refundowane w okresie około 3 miesięcy od złożenia wniosku. Jednocześnie dopiero po rozliczeniu złożonego już wniosku o płatność Beneficjent może wystąpić z kolejnym. Tak więc refundacja nie jest procesem natychmiastowym. W przypadku zatem, gdy dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a zaplanowane na 2013 rok wydatki ze środków unijnych około 41,0 mln zł, doprowadzić może do sytuacji, gdzie wydatki poniesione przez Beneficjenta ze środków własnych do czasu ich refundacji mogą wpłynąć negatywnie na bieżącą sytuacje finansową Beneficjenta.
Umowa o dofinansowanie przewiduje również możliwość występowania Beneficjenta o płatność w formie zaliczki na poczet przyszłych kwalifikowalnych wydatków. Maksymalna zaliczka o jaką możemy wystąpić wnioskiem o płatność to 10.000.000 zł. Po otrzymaniu i wydatkowaniu zaliczki wraz z odpowiednim wkładem własnym, Beneficjent wnioskiem o płatność występuje o rozliczenie zaliczki i, jeśli możliwe, to wnioskuje o kolejną transzę zaliczki. Jednak za nim ta wpłynie na konto Miasta mija okres, w którym przedmiotowy wniosek jest weryfikowany i zatwierdzany. W tym czasie wszystkie poniesione przez Miasto wydatki kwalifikowalne podlegają refundacji, zgodnie z opisaną powyżej procedurą.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i planem jego finansowania, w okresie od stycznia 2013 do października 2013 refundacji podlegać będzie kwota 36.336.742 zł. Na poczet tych wydatków planuje się uzyskać dwie zaliczki w łącznej wysokości 20.000.000 zł. Pozostała kwota będzie regulowana z ww. kredytu jak również pozyskiwanych w między czasie refundacji.
Zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku przedmiotowy kredyt podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia określonego w ww. przepisach.


Opracował:
- Wydział Budżetu
- Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Sm,ekta??a i Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.