Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 368
Numer sesji: 23
Rok: 2013
Uchwała Nr XXIII/368/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 przyjętej Uchwałą nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024 ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2

Po dokonanych zmianach:
1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/368/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2013 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 uchwały Nr XXIII/367/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2013,
 uchwały Nr XXIII/368/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024,

2. zmianie przedsięwzięć bieżących polegających na:
 zmianie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań oraz wprowadzeniu źródeł finansowania pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową nr POIG.08.03.00-30-014/12-00 z dnia 31.12.2012 roku przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna ”,
 wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2013-2017” i określeniu limitu wydatków na lata 2013-2017 oraz limitu zobowiązań do kwoty 23.000.000 zł,

3. zmianie przedsięwzięć majątkowych polegających na:
 zmianie źródeł finansowania na kwotę 10.000.000 zł dla przedsięwzięcia pn.”Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”,
 zmianie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań oraz wprowadzeniu źródeł finansowania pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisaną umową nr POIG.08.03.00-30-014/12-00 z dnia 31.12.2012 roku przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna.

Ponadto, zgodnie z Uchwałą nr XXIII/369/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wprowadza się przychody w kwocie 10.000.000 zł, które podlegają wyłączeniu w stosunku do relacji z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (tj. wskaźnik zadłużenia).


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.