Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 rokuw sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 rokuw sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 367
Numer sesji: 23
Rok: 2013

Uchwała Nr XXIII/367/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie dochodów o kwotę 9.963.109 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2013 po stronie wydatków o kwotę 36.891 zł oraz zmian po stronie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 10.000.000 zł.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 301.832.703 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 179.392.717 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 122.439.986 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 257.798.126 zł i dochody majątkowe w kwocie 44.034.577 zł”.

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 36.185.894 zł.”4. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 311.880.703 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.297.946 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 137.582.757 zł”.

5. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 249.839.967 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 62.040.736 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

6. § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 50.167.699 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 500.000 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały”.

7. § 3 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku
w kwocie 36.881.548 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.810.259 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.071.289 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.

8. § 4 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.048.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i kredytu”.

9. § 5 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠5
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23.717.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.500.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł,
3) z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.000.000 zł”.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.669.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 11.600.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 269.000 zł,
3) spłatę kredytu ba wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”

10. § 8 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 301.397 zł,
2) celowe w kwocie 1.131.336 zł, z tego:
 na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000 zł.

11. § 9 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:

"§ 9 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26.717.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł.”

12. § 10 Uchwały Nr XXII/366/2013 z dnia 3.01.2013 roku otrzymuje brzmienie:

”§ 10 Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 13.717.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,
8) zaciągnięcia kredytu do wysokości 10.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.


§ 3

1. Załącznik nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/367/2013 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 36.891 zł środków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie zawartej umowy nr POIG.08.03.00-30-014/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75861 o kwotę 10.000.000 zł środków z Unii Europejskiej klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P” w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie rezerwy ogólnej (dz. 758 rozdz. 75818) o kwotę 16.936 zł z przeznaczeniem na następujące tytułu:
- zwiększenie o kwotę 133.064 zł w związku z niższą kwotą udziału własnego na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna”,
- zmniejszenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia ukierunkowanego szkolenia sportowego w zakresie szermierki w klasie szóstej w Szkole Podstawowej nr 7,
- zmniejszenie o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do prowadzenia ukierunkowanego szkolenia sportowego w zakresie szermierki w klasie szóstej w Szkole Podstawowej nr 7,
c) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 96.173 zł na realizację projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna, z tego:
 zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „7” o kwotę 36.891 zł,
 zwiększenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „9” o kwotę 6.511 zł,
 zmniejszenie wydatków klasyfikowanych z czwartą cyfrą „0” o kwotę 139.575 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.075 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 82.500 zł.
d) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację na finansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury dot. konieczności wykonania nad dwoma remontowanymi pomieszczeniami nowego stropu odpowiadającego wymaganiom jakie musi spełniać pod względem nośności i ochrony przeciwpożarowej.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2013 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na zmianie pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 15.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na uiszczenie należności za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2013” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 15.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na uiszczenie należności za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
 zmiany źródeł finansowania realizowanych zadań inwestycyjnych,
 zmniejszenie kwot zakupów inwestycyjnych,
 zwiększenie dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 130.000 zł.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą zmiany źródeł finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Wprowadza się następujące zmiany:
 dz. 853 rozdz. 85395:
• zmniejszenie poz. „Zakup komputerów w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze miasta Leszna” w kwocie 82.500 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany związane są ze zwiększeniem dotacji celowej dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 130.000 zł.

10. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w 2012 roku” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu planu wydatków realizowanych projektów pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘e-inclusion’ na obszarze Miasta Leszna” o kwotę 96.173 zł oraz zmianie źródeł finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.

11. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” do uchwały budżetowej
Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzenie przychodów z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P” w kwocie 10.000.000 zł.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-02-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.