Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Prezydent Miasta Leszna og??asza otwarty konkurs na wyb??r partnera organizacji pozarz?dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Leszna og??asza otwarty konkurs na wyb??r partnera organizacji pozarz?dowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie


Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”.
Konkurs na wybór Partnera prowadzony jest na podstawie art.  28a  ust.  4  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006  r. o zasadach prowadzenia polityki  rozwoju (Dz. U. z 2009  r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Informacje  o  konkursie  zamieszczone  są  na  stronach internetowych:
1) Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Lesznie: http://bip.leszno.pl/
3) w dzienniku lokalnym
1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie jednego partnera organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który podejmie wspólne z Miastem Lesznem (Liderem projektu) działania związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu w zakresie „Wzmocnienia szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” w ramach Priorytetu V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.
Oczekiwania wobec Partnera:
a)współpraca z Liderem projektu w trakcie przygotowania projektu, gotowość uczestnictwa w przygotowaniu projektu partnerskiego.
b) przedstawienie swojej propozycji działań zgodnej z wymogami konkursu nr DWF_5.4.2_10_2012,
c) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
d) wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych,
e) uczestniczenie w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne zarządzanie projektem.
 
2. Przewidziane minimalne działania w projekcie:
Zadanie 1 upowszechnianie narzędzi/technik konsultacji społecznych (m. in. warsztaty konsultacyjne, grupy robocze, debata publiczna, planowanie partycypacyjne, budżet partycypacyjny, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, portal internetowy do konsultacji on-line, spotkania, wysłuchanie opinii publicznej itp.) poprzez system szkoleń kierowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010r. Nr 234, Poz. 1536 ze zmianami);
Zadanie 2 wsparcie doradcze w okresie trwania projektu dla administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010r. Nr 234, Poz. 1536 ze zmianami) w obszarze narzędzi oraz technik konsultacji społecznych;
Zadanie 3 zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych, z zastosowaniem technik i narzędzi konsultacji społecznych (m.in. warsztaty konsultacyjne, grupy robocze debata publiczna, planowanie partycypacyjne, budżet partycypacyjny, sondaż deliberatywny, panel obywatelski, portal internetowy do konsultacji on-line, spotkania, wysłuchanie opinii publicznej), obejmującego nie mniej, niż dwa dokumenty publiczne.
 
3. Wymogi dotyczące Partnera:
Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną, które łącznie spełniają wymogi podstawowe:
1) mają status organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ,
2) są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od co najmniej 24 miesięcy,
3) prowadzą działalność statutową w zakresie działań konsultacyjno-doradczych w obszarze problematyki społecznej.
4) zadeklarują współpracę z Liderem projektu na etapie przygotowania projektu
i wniosku aplikacyjnego.
5) złożą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę zgodnie z wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna
4. Partnerem nie może być:
1) podmiot, niebędący osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowemu albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełniane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
2)podmiot, który posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,
3)podmiot, który pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego,
4)podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
5) podmiot powiązany z Liderem
 
5. Kryteria wyboru Partnera do projektu:
Ocenie podlegają następujące kryteria:
 
1.    merytoryczna ocena koncepcji projektu i jego zgodność z celami projektu;
a)całkowita zgodność – 10 pkt.,
b)częściowa zgodność – 5 pkt.,
c)brak zgodności – 0 pkt
 
2.    doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
a)więcej niż 7 zrealizowanych projektów w ramach EFS – 10 pkt.,
b)6-7 zrealizowanych projektów z EFS – 7 pkt.,
c)4-5 zrealizowanych projektów z EFS – 5 pkt.,
d)2-3 – zrealizowane projekty z EFS– 3 pkt.,
e)1 zrealizowany projekt z EFS - 1 pkt.
 
3.    wkład partnera w realizację projektu – zaplecze organizacyjne/ludzkie i techniczne:
a)zaplecze organizacyjne/ludzie i techniczne – 10 pkt.,
b)zaplecze organizacyjne/ludzkie lub techniczne – 5 pkt.,
c)brak zaplecza organizacyjnego/ludzkiego i technicznego – 0 pkt.
 
4.    współpraca oferenta w ostatnich 10 latach z Urzędem Miasta Leszna
a)współpraca – 5 pkt.,
b)brak współpracy – 0 pkt.
 
5.    potencjał finansowy (zachowanie płynności finansowej projektu):
a)przychód za ostatni rok obrotowy większy od wartości zadań – 2 pkt.,
b)przychód za ostatni rok obrotowy równy wartości zadań – 1 pkt.,
c)przychód za ostatni rok obrotowy mniejszy od wartości zadań – 0 pkt.
 
 
6. Termin i sposób składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu:
 
Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2013 roku w Wydziale Promocji i Rozwoju do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpływu.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_10_2012” osobiście lub pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju ul. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Leszna.
Otwarcie ofert nastąpi 15.02.2013 o godz. 15.00w Wydziale Promocji i Rozwoju Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno.
 
 
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
2) statut organizacji,
3) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji projektu, zarówno do realizacji zadań merytorycznych jak też do zarządzania projektem (np. kopie dyplomów ukończonych szkół, kursów, szkoleń, referencje),
4) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich zasobów organizacyjnych i technicznych niezbędnych do realizacji projektu (np. oświadczenie),
5) dokumenty określające sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o współpracę za ostatni zamknięty rok, tj. sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku podmiotów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat,
6) dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego ( np. kopie umów o dofinansowanie, umów partnerskich itp.)
7) dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie współpracy podmiotu z Urzędem Miasta Leszna w ostatnich 10 latach (np. realizacja ofert współfinansowanych ze środków UML, patronaty itp.)
8) deklaracja współpracy z Liderem projektu na etapie przygotowania projektu i wniosku aplikacyjnego, wypełniona wg wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu,
9) oświadczenie podmiotu wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu,
10) oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu,
11) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż wskazane do podejmowania wiążących decyzji w imieniu podmiotu).
 
 
 
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę współpracy w ramach niniejszego konkursu.
 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty złożenia.
Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.
 
Informacji na temat konkursu na wybór partnera do projektu udziela Anna Szymańska, tel. (65) 529 54 03, email: aszymanska@leszno.pl.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2013-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-25
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.