Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMC??W NA POBYT STA?Y I CZASOWY

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMC??W NA POBYT STA?Y I CZASOWY

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ***

 

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

2. Członek rodziny cudzoziemca, wymienionego w pkt. 1, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

3. Cudzoziemiec, niewymieniony w pkt. 1 i 2, przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące albo trwającego do 3 miesięcy najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAMELDOWANIA CUDZOZIEMCA:

Zameldowania  można dokonać osobićie lub przez pełnomocnika legitymujacego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania adminiatracyjnego:

 • Druk meldunkowy potwierdzony przez właściciela, wynajmującego lub najemcę,

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, przydział mieszkania spółdzielczego, służbowego, zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, umowa najmu + aneksy)

 • ważny Dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, kartę pobytu stałego , zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE(a w przypadku braku takiego zaświadczenia, oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP) lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) i dowód osobisty pełnomocnika, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

   

2. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obejmuje wyłącznie cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.

 • meldunku dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, przedstawiając dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

  Miejsce złożenia dokumentów:

  Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, pok. nr 4 - tel. 65-529-81-71 

   

  Opłaty:

  Czynności złoszenia zameldowania lub wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

  Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dzadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowod dokonania opłaty skarbowej. Opłatę należy uiścic na konto Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno - 26102030880000830200057513.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tj. Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 ze zm.)

- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U z 2012 roku, poz. 1282)

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 81 71
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 2013-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-09
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.