Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwa??a Nr XXII/366/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2013

Numer uchwa??y: 366
Numer sesji: 22
Rok: 2013


Uchwała Nr XXII/366/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i ”d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i ”d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 311.795.812 zł jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 179.355.826 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 132.439.986 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 257.761.235 zł i dochody majątkowe w kwocie 54.034.577 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.447.702 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.474.030 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.077.280 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.581.231 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 46.149.003 zł.§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 311.843.812 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.261.055 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 137.582.757 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 249.850.576 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 61.993.236 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16.447.702 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8.474.030 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały,
3) wydatki na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.077.280 zł, jak w załączniku nr 5 do uchwały,
4) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
5) wydatki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.581.231 zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 50.124.297 zł oraz wydatki nieobjęte umową (nieujęte w budżecie projektu) poniesione ze środków własnych w kwocie 639.575 zł, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 3

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku w kwocie 36.751.548 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 16.680.259 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.071.289 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 4

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 48.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.


§ 5

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.717.000 zł, z tego:
1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.500.000 zł,
2) z pożyczki w wysokości 217.000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.669.000 zł z przeznaczeniem na:
1) wykup obligacji w wysokości 11.600.000 zł,
2) spłatę pożyczki w wysokości 269.000 zł,
3) spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.800.000 zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik nr 14 do uchwały.

§ 6

Określa się plan dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 7

1. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

2. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 11/1 do uchwały.

3. Kwoty dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne określa załącznik nr 8/4 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 318.333 zł,
2) celowe w kwocie 1.131.336 zł, z tego:
 na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 511.336 zł,
 na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000 zł,
 na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 50.000 zł.

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.717.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.000.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000 zł,
2) zaciągania pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości 13.717.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
4) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale do wysokości 20% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwotę nie większą niż 1.000.000 zł,
5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) przekazania uprawnień dyrektorom zakładów budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11

Określa się sumę 5.000.000 zł, do której Prezydent Miasta może w roku budżetowym samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 12

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 209.179 zł.

§ 13

1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 30.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 30.000 zł, jak w załączniku nr 1 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.400.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 220.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.180.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały.
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 271.750 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 312.750 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.