Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Uchwa??a Nr XXII/365/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024

Numer uchwa??y: 365
Numer sesji: 22
Rok: 2013


Uchwała Nr XXII/365/2013
Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 stycznia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2013-2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2013-2024 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.


§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2024 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2013-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.