Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zamiaru przekszta??cenia Gimnazjum Nr 4 z Oddzia??ami Dwuj?zycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.

Numer uchwa??y: 363
Numer sesji: 22
Rok: 2012Uchwała Nr XXII/363/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku


w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.58, art.59 ust.1, 2, 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Wyraża się zamiar :
1) przekształcenia z dniem 1 września 2015 roku Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4
im. Zjednoczonej Europy w Lesznie,
2) zaprzestania z dniem 1 września 2013 roku prowadzenia naboru uczniów do klasy
pierwszej z dotychczasowego obwodu Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zjednoczonej Europy w Lesznie,
3) umożliwienia dotychczasowym uczniom kontynuowania nauki do czasu ukończenia gimnazjum w Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do wystąpienia do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.


§ 3


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/363/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie.


Gimnazjum Nr 4 w Lesznie zostało założone 1 września1999 roku, swoim obwodem objęło rejon położony między ulicami :Lipowa, Al. Jana Pawła II, Alejami Konstytucji 3 Maja, Strzelecką. 30 maja 2003 roku szkole nadano imię Zjednoczonej Europy.
Od 1 września 2008 roku w szkole oprócz oddziałów obwodowych prowadzone są klasy dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach : polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne
- w Gimnazjum jest to język angielski, a przedmioty to fizyka, biologia, informatyka
i matematyka.
Obecnie prowadzonych jest 8 oddziałów dwujęzycznych, do których uczęszcza 234 uczniów. Z tej liczby 191 uczniów jest spoza obwodu Gimnazjum Nr 4, w tym
36 osób spoza miasta Leszna.
Oddziały te cieszą się coraz większa popularnością .
Zamiar przekształcenia Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 4 im. Zjednoczonej Europy odpowiada na zapotrzebowanie społeczne i umożliwi rekrutację 4 oddziałów na jednym poziomie - docelowo 12 oddziałów.
Przekształcenie wymagać będzie zmian obwodów dotychczasowych gimnazjów. Przewiduje się przyłączenie rejonu położonego między ulicami Aleja Konstytucji
3 Maja, Al. Jana Pawła II , Grunwaldzka i 17 Stycznia do obwodu Gimnazjum Nr 7,
a rejonu położonego między ulicami Grunwaldzka, Al. Jana Pawła II , Lipowa , Strzelecka i 17 Stycznia do obwodu Gimnazjum Nr 1. Analiza ilości dzieci zamieszkałych w poszczególnych rejonach, przepływów uczniów między poszczególnymi gimnazjami i uzgodnienia z Dyrektorami Gimnazjum Nr 1 i Nr 7 wskazują na możliwość takiej zmiany.
Zgodnie z art.58 i art.59 ust.1 - 5 w związku z art.59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przekształcenie szkoły może nastąpić z końcem roku szkolnego po zapewnieniu uczniom kontynuowania nauki w innej szkole.
Projekt uchwały zakłada stopniowe przekształcanie Gimnazjum Nr 4
i zakończenie procesu z dniem 1 września 2015 roku.
Takie założenie umożliwia dotychczasowym uczniom kontynuowanie nauki do czasu ukończenia gimnazjum w obecnej szkole i rekrutowanie uczniów od 1 września 2013 roku jedynie do oddziałów dwujęzycznych.
Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów i kuratora oświaty. Przekształcenie może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Opracował :
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.