Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: okre??lania zasad przyznawania i odp??atno??ci za us??ugi opieku??cze oraz cz???ciowego lub ca??kowitego zwolnienia z op??at.

UCHWA?A NR XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: okre??lania zasad przyznawania i odp??atno??ci za us??ugi opieku??cze oraz cz???ciowego lub ca??kowitego zwolnienia z op??at.

Numer uchwa??y: 362
Numer sesji: 22
Rok: 2012UCHWAŁA NR XXII/362/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
¤ 2

1. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust. 1 zwracają poniesione koszty za usługi opiekuńcze w części lub całości zgodnie z zasadami zawartymi w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Koszt godziny usługi opiekuńczej zmienia się corocznie, zgodnie z uchwalonym Budżetem Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub wniosek członka rodziny, można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych kosztów w części lub całości.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIV/245/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 177 poz. 3886 z 2004 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.


W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012 r. poz. 323), zmianie uległy kryteria dochodowe dla osób samotnie gospodarujących i dla osób w rodzinie. Dla osób samotnie gospodarujących jest kwota 542zł., a dla osób w rodzinie wynosi 456 zł. W związku z tym w zaproponowanych tabelach progi procentowe dla podopiecznych gospodarujących samotnie i dla tych osób zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych stawek.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych corocznie ulega zmianie, w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej rozdziału – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę miasta Leszna.

Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.


Opracowano:
MOPR Leszno


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII/362/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 grudnia 2012 rokuTABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA PODOPIECZNYCH GOSPODARUJĄCYCH SAMOTNIE


Dochód netto na osobę Wysokość odpłatności
% dochodu kwalifikowanego - art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej %
1 2
do 100 % bezpłatnie
ponad 100 % - 140 % 5 %
ponad 140 % - 160 % 10 %
ponad 160 % - 180 % 15 %
ponad 180 % - 200 % 20 %
ponad 200 % - 220 % 25 %
ponad 220 % - 240 % 30 %
ponad 240 % - 260 % 40 %
ponad 260 % - 280 % 50 %
ponad 280 % - 300 % 60 %
ponad 300 % - 320 % 70 %
ponad 320 % - 340 % 80 %
ponad 340 % - 360 % 90 %
powyżej 360 % 100 %
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/362/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 grudnia 2012 roku


TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA
PODOPIECZNYCH W GOSPODARSTWACH WIELOOSOBOWYCHDochód netto na osobę Wysokość odpłatności
% dochodu kwalifikowanego - art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej %
1 2
do 100 % bezpłatnie
ponad 100 % - 140 % 5 %
ponad 140 % - 160 % 10 %
ponad 160 % - 180 % 15 %
ponad 180 % - 200 % 20 %
ponad 200 % - 220 % 25 %
ponad 220 % - 240 % 30 %
ponad 240 % - 260 % 40 %
ponad 260 % - 280 % 50 %
ponad 280 % - 300 % 60 %
ponad 300 % - 320 % 70 %
ponad 320 % - 340 % 80 %
ponad 340 % - 360 % 90 %
powyżej 360 % 100 %


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.