Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: okre??lenia zasad odp??atno??ci za korzystanie z wy??ywienia w Miejskim O??rodku Pomocy Rodzinie - Domu Seniora w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: okre??lenia zasad odp??atno??ci za korzystanie z wy??ywienia w Miejskim O??rodku Pomocy Rodzinie - Domu Seniora w Lesznie.

Numer uchwa??y: 361
Numer sesji: 22
Rok: 2012


Uchwała Nr XXII/361/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - Domu Seniora w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami ) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1
Dla osób uprawnionych do korzystania z wyżywienia w Domu Seniora ustala się odpłatność zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Koszt obiadu zmienia się corocznie zgodnie z uchwalonym budżetem Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej i rozdziału Ośrodki wsparcia – Dom Seniora.

§3

Ustalenie wysokości odpłatności za obiady następuje na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§5
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XXV/269/2004 z dnia 16.12.2004r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 1 poz. 14 w sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie.

§6
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykZałącznik
do Uchwały Nr XXII/361/2012
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie

1. Odpłatność za obiady dla osób gospodarujących wieloosobowo:


% DOCHODU % ODPŁATNOŚCI OBLICZONY OD KOSZTU I OBIADU W DOMU SENIORA
1 2
DO 100% DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO – art.8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej bezpłatnie
PONAD 100% - 120% 25%

PONAD 120% - 150% 50%
PONAD 150% - 170% 75%

Ponad 170% 100%


2.Odpłatność za obiady dla osób gospodarujących samotnie:


% DOCHODU % ODPŁATNOŚCI OBLICZONY OD KOSZTU I OBIADU W DOMU SENIORA
1 2
DO 100% DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO – art.8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej bezpłatnie
PONAD 100% - 120% 25%
PONAD 120% - 140% 50%

PONAD 140 - 150% 75%

Ponad 150% 100%

3. Odpłatność za korzystanie ze śniadań i kolacji:
- osoby korzystające ponoszą całkowity koszt ww. posiłków.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/361/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie: określenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie - Domu Seniora w Lesznie.

Do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie są uprawnieni: emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, starsze i inne osoby wg potrzeb rozpoznanych przez pracownika socjalnego.
W tabelach określone są stopy procentowe (zależne od dochodu osoby/rodziny) odpłatności obliczanej od kosztu 1 obiadu w Domu Seniora ustalanego na dany rok. Koszt 1 obiadu w Domu Seniora corocznie ulega zmianie w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej i rozdziału Ośrodki wsparcia – Dom Seniora.
Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską Leszna.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 823 ) zmianie uległy kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Zaproponowane tabele odpłatności są zbliżone do poprzednio obowiązujących. Progi procentowe dla gospodarstw wieloosobowych zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych stawek.
Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.


Opracował:
MOPR Leszno
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.