Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/360/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/290/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

Uchwa??a Nr XXII/360/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIX/290/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zaci?gni?cia kredytu komercyjnego na wyprzedzaj?ce finansowanie dzia??a?? finansowanych ze ??rodk??w pochodz?cych z bud??etu Unii Europejskiej

Numer uchwa??y: 360
Numer sesji: 22
Rok: 2012Uchwała Nr XXII/360/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/290/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIX/290/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1 pkt 1
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000 zł (słownie zł: jeden milion osiemset tysięcy 00/100) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: ”Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/360/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/290/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: ”Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie w granicach miasta Leszna Trasa P-P”. W związku z wcześniejszym niż planowano wpływem środków z refundacji oraz zaliczki na poczet przyszłych kwalifikowalnych wydatków nie będzie potrzeby zaciągania kredytu w pierwotnie zakładanej wysokości.Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.