Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXII/359/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2012 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XXII/359/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2012 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 359
Numer sesji: 22
Rok: 2012
Uchwała Nr XXII/359/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2012
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.


§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 7.530.709 zł, z tego:
 wydatki majątkowe w kwocie 5.822.843 zł
 wydatki bieżące w kwocie 1.707.866 zł.


§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXII/359/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2012. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2012, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2012 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę
7.530.709 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 1.994.160 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej w kwocie 36.700 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonane w miesiącach listopad-grudzień br. robót polegających na układaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego, zgodnie z umową nr MZD.272.15.2012 z dnia 21.02.2012 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

b) dz. 600 rozdz. 60016 – przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie 813.100 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie w miesiącach listopad-grudzień br. robót polegających na:
 przebudowie ul. Zamenhofa – sięgacz 120.000 zł – umowa nr MZD.272 .57.2012 z dnia 14.11.2012 r. z TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna,
 przebudowie ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego – 218.700 zł – umowa nr MZD.272.47.2012 z dnia 31.08.2012 r. z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe PRA - MAS Sp. z o. o. – Lider, Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie – Partner,
 przebudowy al. 21-go Października na odcinku od przejścia podziemnego do ul. Unii Europejskiej – 474.400 zł – umowa nr MZD.272.61.2012 r. z dnia 21.11.2012 r. z Przedsiębiorstwem Transportowo – Spedycyjno - Handlowym PRA - MAS Sp. z o.o. w Lesznie.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

c) dz. 600 rozdz. 60095 – likwidacja miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach w kwocie 80.000 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Chocimskiej. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę – Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie. Umowa podpisana będzie w miesiącu grudniu 2012 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

d) dz. 750 rozdz. 75023 – modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta w kwocie 315.000 zł
Kwota stanowi zabezpieczenie umów zawartych w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami przetargowymi na realizację dwóch zadań, których zakończenie przewiduje się w roku 2013 tj.:
 remont placu na nieruchomości przy ul. Wałowej 5 – wartość realizowanego zadania 125.000 zł. Umowa nr OR - A .272.09.2012. z dnia 12.12.2012 r. z Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową BRUK - MAX Jacek Hewusz z Brenna,
 remont pomieszczeń na II piętrze oraz modernizacja sieci strukturalnej w budynku przy Al. Jana Pawła II – wartość realizowanego zadania 190.000 zł. Umowa nr OR - A.272.06.2012. z dnia 17.10.2012. z Usługi Budowlane i Transportowe Władysław Kalbarczyk w Lesznie.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

e) dz. 750 rozdz. 75023 - zakup programu do obsługi projektu budżetu i WPF oraz zmian w tych dokumentach w kwocie 20.049 zł
Umowa z wykonawcą ww. zadania – Ośrodkiem Produkcyjno – Wdrożeniowym DOSKOMP Sp. z o.o. w Łodzi została podpisana dnia 23 listopada 2011 r. Z uwagi na problemy z wdrażaniem programu płatność nastąpi po usunięciu wszystkich zgłoszonych usterek.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

f) dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie nośnika reklamowego – pneumatyczna brama reklamowa w kwocie 7.011 zł
Kwota stanowi zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie nośnika reklamowego – pneumatycznej bramy reklamowej. Do wykonawcy, wyłonionego poprzez porównanie ofert – firmy Tent Balony z Białegostoku wysłano zlecenie. Umowa jest obecnie w przygotowaniu.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

g) dz. 801 rozdz. 80101 – budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 29.000 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie w miesiącach listopad-grudzień br. robót polegających na:
 wykonaniu dokumentacji geotechnicznej terenu pod nową siedzibę SP 4 – 14.200 zł – umowa nr MZD.272.63.2012 z dnia 05.12.2012 r. z Pracownią Dokumentacji Hydrogeologicznych Piotr Wołcyrz z Rydzyny,
 wykonaniu dokumentacji przedprojektowej obiektów nowej siedziby SP 4 – 14.800 zł – umowa nr MZD. 272.64.2012. z dnia 06.12.2012 r. z KALDI Paweł Jędras z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

h) dz. 900 rozdz. 90015 – budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie 60.000 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę grudniowej raty za modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością ENEA SA w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 r. z ENEA SA oraz za sporządzane do 31.03.2013 r. projekty budowy oświetlenia drogowego w ul. Kąkolewskiej, Osieckiej i Rejtana. Na realizację zadania podpisano dnia 18 grudnia 2012 r. umowy nr MZD.272.65.2012, nr MZD.272.66.2012 i nr MZD.272.67.2012 z Zakładem Elektroinstalacyjnym WIS z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

i) dz. 900 rozdz. 90095 - budowa kanalizacji deszczowej na kwotę 127.400 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie w miesiącach listopad-grudzień br. robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ul. 21-go Października - 102.400 zł – umowa nr MZD.272.51.2012 z dnia 19.09.2012 r. z Przedsiębiorstwem Transportowo – Spedycyjno - Handlowym PRA - MAS Sp. z o.o. z Leszna. Ponadto w trybie z wolnej ręki wybrano wykonawcę rowu chłonnego – 25 000 zł – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Delta – plus Sp. z o. o. z Leszna -umowa nr MZD.272.69.2012 z 20.12.0212 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

j) dz. 921 rozdz. 92109 - modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury na kwotę 505.900 zł
W dniu 18 grudnia 2012 r. rozstrzygnięto przetarg na modernizację budynku. Pełen zakres prac wykazany w przedmiarze zostanie wykonany za kwotę 498.700 zł. Ponadto należy doliczyć kwotę 7.200 zł na wynagrodzenie za nadzory inspektorskie nad tymi robotami, na podstawie umowy nr MZD.272.25.2012
z 27.03.2012 z Zakładem Usług Inwestycyjnych – Jerzy Gryga z Leszna,
nr MZD.272.27.2012 z 27.03.2012 z Usługi Wielobranżowe Marek Balcerek
z Leszna, nr MZD.272.26.2012 z 28.03.2012 z Kolektor Serwis S. J. K. Janiak,
M. Janiak, Ł. Janiak z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 3.828.683 zł:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna – Trasa PP w kwocie 3.164.183 zł
Kwota 3.077.683 zł w § 6059 wynika z realizacji umowy nr MZD-BPU/9/10 z dnia 01.12.2010 r. z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe DROMOST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A., Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o. o. i dotyczy robót wykonanych, a nie rozliczonych finansowo w 2012 roku.
Kwota 86.500 zł w § 6050 dotyczy zabezpieczenia środków finansowych za wykonane w miesiącach listopadzie-grudniu br. a nie rozliczone, objęte umowami:
 MZD-BPU.7229.1.2012 z dnia 02.1.01.2012 r. z Bogdanem Bogdańskim z Poznania – nadzór ekspertski (kwota 4.000 zł),
 MZD-BPU.7229.8.2012 z dnia 02.07.2012. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu - badania laboratoryjne (kwota 49.200 zł),
 MZD-BPU.7229.10.2012 – z dnia 09.04.2012 r. z Pracownią ARCHIDROG z Poznania - rozbudowa sygnalizacji świetlnej (kwota 33.300 zł).
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

b) dz. 801 rozdz. 80120 – budowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 505.300 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie w miesiącach listopad-grudzień br. robót polegających na:
 budowie boiska sportowego – 336.200 zł – umowa nr MZD.272.54.2012 z dnia 10.10.2012 r. z Firmą Usługowo-Handlową Jacek Malepszy z Leszna,
 budowie oświetlenia boiska sportowego – 43.600 zł – umowa nr MZD.272.59.2012 z dnia 16.11.2012 r. z Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z Leszna,
 budowie ogrodzenia szkoły wraz z nawierzchnią dojść – 80.500 zł – umowa nr MZD.272.58.2012 z dnia 16.11.2012 r. z Firmą Usługowo-Handlową Jacek Malepszy z Leszna,
 wykonanie robót uzupełniających – 45.000 zł – umowa nr MZD.272.62.2012. z dnia 03.12.2012 r. z Firmą Usługowo-Handlową Jacek Malepszy z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

c) dz. 921 rozdz. 92116 - opracowanie wielobranżowego projektu robót budowlanych budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej na kwotę 159.200 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za wykonanie projektu budowlanego modernizacji wraz z rozbudową budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 19 grudnia 2012 roku. Przetarg na wykonanie ww. zamówienia zostanie rozstrzygnięty do 20 grudnia 2012 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 833.366 zł

a) dz. 600 rozdz. 60016 – bieżące utrzymanie dróg w kwocie 267.900 zł
Kwoty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych prowadzone w miesiącu grudniu 2012 r. w oparciu o umowy:
 nr MZD.272.53.2011 z dnia 06.12.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie,
 umowę nr MZD.271.51.2011 z dnia 31.10.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie,
 umowę nr MZD.272.1.2012 z dnia 02.01.2012 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie,
 umowę MZD.272.11.2012. z dnia 17.01.2012 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie
oraz porozumieniem z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie z dnia 02.01.2002 r.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

b) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 195.640 zł
Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na konieczność powtórzenia procedur planistycznych w związku wytycznymi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotyczy umów: AP.1/2010 z dnia 07.05.2010 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.19/2009 z dnia 31.12.2009 r. - Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.15/2009 z dnia 03.11.2009 r. - Europejskie Centrum Kompleksowej Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.6/2009 z dnia 14.04.2009 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.2.2011 z dnia 23.09.2011 r. Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.271.3.2011 z dnia 23.09.2011 r. - Europejskie Centrum Obsługi Nieruchomości „ECKON” Sp. z o.o. we Wrocławiu, AP.271.4.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.5.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, AP.271.6.2011 z dnia 23.09.2011 r. - INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

c) dz. 710 rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne w kwocie 64.500 zł
Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za przygotowywane w miesiącach listopadzie i grudniu br. mapy geodezyjnej do celów projektowych w oparciu o umowę nr MZD.272.2.2012 z dnia 03.01.2012 r. z Biurem Usług geodezyjno-Kartograficznych inż. Jacek Kołodziej z Leszna oraz podziały nieruchomości w oparciu o umowę nr MZD.272.3.2012 z dnia 03.01.2012. z Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe Jerzy Florczak Piotr Dolata Robert Florczak z Leszna.
Termin realizacji zadania 30.06.2013 r.

d) dz. 710 rozdz. 71095 – opracowania projektowe w kwocie 36.400 zł
Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za sporządzenie projektu budowlanego na budowę nawierzchni w ul. Kiepury, która realizowana będzie w ramach KIG w oparciu o umowę nr MZD.272.8.2012 z dnia 10.01.2012 r. z Biurem Projektów APROPOL s.c. A. Biegański D. Biegańska z Gliwic oraz za sporządzenie szczegółowej koncepcji przedprojektowej rewitalizacji al. Juliusza Słowackiego w oparciu o umowę MZD.272.68.2012 z dnia 10.12.2012 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Delta – plus Sp. z o. o. w Lesznie.
Termin realizacji 30.06.2013 r.

e) dz. 750 rozdz. 75075 – wykonanie nośników reklamowych oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych w kwocie 43.026 zł
Wydatki na wykonanie nośników reklamowych w kwocie 9.816 zł (flagi, balony, bramy, banery), które będą wykorzystane głównie w czasie imprez plenerowych, na zewnątrz (głównie w okresie wiosna-lato). Obecnie trwa przygotowanie projektów graficznych, a wykonanie nastąpi w styczniu 2013 r. Do wykonawcy, wyłonionego poprzez porównanie ofert – firmy Tent Balony z Białegostoku wysłano zlecenie. Umowa jest obecnie w przygotowaniu.
Na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na indywidualnych konstrukcjach w celu oznakowania Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A wybrano firmę Axep Paulina Trawczyńska z Gliwic. Umowa jest obecnie w przygotowaniu. Wartość zadania wynosi 33.210 zł.
Termin realizacji zadania – 30.06.2013 r.

f) dz. 750 rozdz. 75075 – promocję Miasta Leszna przez sport w kwocie 50.000 zł
Przetarg na „Promocją Miasta Leszna przez sport” został ogłoszony w dniu 6 grudnia 2012 roku i 14 grudnia 2012 wybrano wykonawców: MKS Tęcza z Leszna oraz MKS Arot – Astromal z Leszna.
Termin realizacji zadania – 30.06.2013 r.

g) dz. 851 rozdz. 85154 – zimowy obóz terapeutyczny dla gimnazjalistów w kwocie 25.700 zł
W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyło się posiedzenie komisji przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sfinansowanie zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Leszna. W wyniku przetargu wyłoniono zwycięzcę. Umowa będzie podpisana w grudniu 2012 r.
Obóz planowany jest w styczniu 2013 r.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2013 r.

h) dz. 900 rozdz. 90015– zakup energii w kwocie 23.400 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na zakup od PKP ENERGETYKA energii elektrycznej na oświetlenie uliczne niektórych ulic za miesiące listopad - grudzień 2012 r. w oparciu o umowę nr EO/13-B1.1/367/2011 z dnia 15.07.2011 r. z PKP ENERGETYKA S.A. oraz zakup energii z ENEA SA w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UN.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2013 r.

i) dz. 900 rozdz. 90015– konserwacja oświetlenia w kwocie 120.000 zł
Kwota wynika z zabezpieczenia środków finansowych na konserwację oświetlenia ulicznego prowadzoną w m-cu grudniu 2012r. w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 z ENEA S.A. na oświetleniu będącym własnością ENEA i umowę nr MZD.272.14.2012 z dnia 20.01.2012 r. z Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski z Leszna na oświetleniu stanowiącym własność Miasta Leszna.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2013 r.

j) dz. 900 rozdz. 90095– nadzór nad zajęciem pasa drogowego oraz nad bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 6.800 zł
Kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie należności za nadzór nad zajęciami pasa drogowego oraz nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg w m. Lesznie w miesiącu grudni br. w oparciu o umowy nr MZD.272.9.2912 i MZD.272.10.2012 z dnia 10.01.2012 zawartej z firma Projektowo-Usługowa Krzysztof Marchwicki.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2013 r.

4. Wydatki bieżące – zadania powiatu w wysokości 874.500 zł
a) dz. 600 rozdz. 60015 – bieżące utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 875.500 zł
Kwoty wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych prowadzone w m-cu grudniu 2012 r. w oparciu o umowy:
 nr MZD.272.53.2011 z dnia z 10.10.2012 r. z TOMBUD Tomasz Kozłowski z Leszna,
 nr MZD.271.51.2011 z dnia 31.10.2011 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o. o. w Lesznie,
 nr MZD.272.1.2012 z dnia 02.01.2012 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie,
 nr MZD 272.11.2012 z dnia 17.01.2012 r. z Przedsiębiorstwem Dróg i Ulic Sp. z o.o. w Lesznie
oraz porozumienie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie z dnia 02.01.2002 r. jak również w oparciu o umowę nr CRU/P/2004/2008/DU/UM z dnia 12.09.2008 r. z ENEA S.A. na zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej.
Termin realizacji do dnia 30.06.2013 r.

Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.