Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/358/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Uchwa??a Nr XXII/358/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

Numer uchwa??y: 358
Numer sesji: 22
Rok: 2012


Uchwała Nr XXII/358/2012
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023 przyjętej Uchwałą nr XV/207/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł ww. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2024”,
2. Tytuł załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna otrzymuje nowe brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2012-2024”,
3. Tytuł załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna otrzymuje nowe brzmienie „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2024”,
4. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna ustalającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach:
1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/358/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2012-2023


Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2012 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie:
 zarządzenia Nr 457/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 zarządzenia Nr 482/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 457/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 zarządzenia Nr 468/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 zarządzenia Nr 483/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku zmieniające zarządzenie Nr 468/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 zarządzenia Nr 490/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku,
 uchwały Nr XXII/357/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2012,
 uchwały Nr XXII/358/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023,
 projektu uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2013 rok,
 projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2013-2024.

2. zmianie sytuacji finansowej Miasta Leszna polegającej na:
 zmniejszeniu kwoty długu o kwotę 1.000.000 zł,
 zmniejszeniu kredytu komercyjnego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 14.200.000 zł, dot. projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P”.

3. Konieczność wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna do roku 2024, wynika z faktu, iż w przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok powstały niedobór planuje się pokryć przychodami budżetu z emisji obligacji.


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-12-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.